Právny expert

Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D.

Špecializácia

pracovné právo

právo sociálneho zabezpečenia

korporátne právo

záväzkové právo

náhrada škody a nemajetkovej ujmy

jazyky

český

poľský

anglický

biografia

Vojtěch Kadlubiec pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2016 a postupne sa tu vyprofiloval do pozície právneho experta na oblasť pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Uvedené zameranie vyplýva z dlhodobého záujmu o pracovnoprávnu problematiku, ktorá sprevádza Vojtěcha po celú jeho študijnú a profesijnú dráhu – v roku 2019 úspešne absolvoval na Katedre pracovného práva a sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Masarykovej univerzity prezenčný doktorandský študijný program Teoretické právne vedy v odbore Pracovné právo a obhájil dizertačnú prácu na tému „Zdravotná nespôsobilosť zamestnanca k výkonu práce a právna povaha lekárskych posudkov“. Na rovnakej katedre i fakulte teraz pôsobí ako pedagóg a vedecký pracovník.

Vojtěch Kadlubiec je tiež členom Českej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia. V rámci súťaže o cenu Márie Kalenskej, vyhlásenej uvedenou spoločnosťou pre rok 2020, získal so svojou dizertačnou prácou čestné uznanie za mimoriadne kvalitnú prácu.

Mimo vedeckú a pedagogickú činnosť sa profesijne zameriava tiež na prednáškové a publikačné aktivity s výsostne praktickým využitím – je mimo iné hlavným autorom pravidelne aktualizovaných príručiek pre personalistov a spoluautorom komentára k zákonníku práce z roku 2021.

Vojtěch je absolventom základnej školy a gymnázia s poľským jazykom vyučovacím, hovorí preto plynule poľsky a dlhodobo sa venuje právnej úprave pracovných a korporátnych vzťahov v Poľsku, kde publikuje tiež výsledky svojej vedeckej činnosti. V Poľsku absolvoval aj niekoľko študijných stáží.