Právní expert

Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D.

Specializace

pracovní právo

právo sociálního zabezpečení

korporátní právo

závazkové právo

náhrada škody a nemajetkové újmy

 

jazyky

český

polský

anglický

biografie

Vojtěch Kadlubiec působí v naší advokátní kanceláři od roku 2016 a postupně se zde vyprofiloval do pozice právního experta na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Uvedené zaměření vyplývá z dlouhodobého zájmu o pracovněprávní problematiku, která provází Vojtěcha Kadlubiece po celou jeho studijní a profesní dráhu – v roce 2019 úspěšně absolvoval na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity prezenční doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Pracovní právo a obhájil disertační práci na téma „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků“. Na stejné katedře i fakultě nyní působí jako pedagog a vědecký pracovník.

Vojtěch Kadlubiec je také členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. V rámci soutěže o cenu Marie Kalenské, vyhlášené uvedenou společností pro rok 2020, získal se svou disertací čestné uznání za mimořádně kvalitní práci.

Mimo vědeckou a pedagogickou činnost se profesně zaměřuje také na přednáškové a publikační aktivity s výsostně praktickým využitím – je mimo jiné hlavním autorem pravidelně aktualizovaných příruček pro personalisty a spoluautorem komentáře k zákoníku práce z roku 2021.

Vojtěch Kadlubiec je absolventem základní školy a gymnázia s polským jazykem vyučovacím, hovoří proto plynně polsky a dlouhodobě se věnuje právní úpravě pracovních a korporátních vztahů v Polsku, kde publikuje také výsledky své vědecké činnosti. V Polsku absolvoval i několik studijních stáží.