SPECIALIZACE

OBCHODNÍ PRÁVO

S ohledem na individuální potřeby a zájmy našich klientů poskytujeme asistenci v běžných i mimořádných obchodních transakcích. Samozřejmostí je poradenství v oblasti mezinárodního obchodu. Cílem našich služeb je zajistit klientovi účinnou právní ochranu v podnikání zabezpečením jeho nároků a tím předcházet zbytečným sporům.

V oblasti obchodního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní poradenství při jejich podnikání, a to zejména:
– zajištění vnitřního fungování obchodních společností
– příprava smluvní dokumentace
– due-diligence projekty
– právo veřejných zakázek
– právo cenných papírů

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva obchodních společností a družstev. Poskytujeme poradenství ve všech fázích existence obchodní korporace, asistujeme při úpravě jejích vnitřních vztahů a zastupujeme v rejstříkových řízeních.

Naše služby zahrnují především:
– zakládání obchodních společností a družstev, revize a úpravy základních dokumentů
– fúze, akvizice, přeměny a likvidace korporací
– navyšování či snižování základního kapitálu
– zápisy do obchodního rejstříku
– smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů
– valné hromady a schůze členů orgánů korporace

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

Našim klientům poskytujeme služby ve všech oblastech závazkového práva. Klientům připravujeme smlouvy na míru tak, aby vždy maximálně odpovídaly jejich potřebám.

Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti:
– kupních smluv
– smluv o dílo a dodavatelských smluv ve stavebnictví
– nájemních a leasingových smluv
– distributorských smluv, obchodního zastoupení a franchisingu
– licenčních smluv
– spotřebitelských smluv
– všeobecných obchodních podmínek

TRANSPORTNÍ PRÁVO A LOGISTIKA

Nabízíme komplexní právní servis klientům a podnikatelům v oblasti dopravy, zasílatelství a logistiky. Našim klientům poskytujeme jak poradenství v oblasti přípravy smluvní dokumentace, tak rovněž v oblasti uplatňování nároků z již uskutečněných přeprav.

V oblasti přepravního práva se zabýváme zejména:
– odpovědností při mezinárodní přepravě zboží
– odpovědností při vnitrostátní přepravě zboží
– odpovědností při kombinované/kontejnerové přepravě
– odpovědností zasílatele
– smlouvami o přepravě osob

SPORNÁ AGENDA A POHLEDÁVKY

Klientům poskytujeme právní zastoupení ve všech fázích sporu, včetně strategické přípravy, zastupování během řízení a následné asistence při výkonu rozhodnutí. Specializujeme se nejen na spory, o kterých se vede soudní řízení, ale také na insolvenční řízení a jiná alternativní řešení sporů. Samozřejmostí je i právní zastoupení na mezinárodní úrovni prostřednictvím sítě spolupracujících zahraničních advokátních kanceláří. Kancelář rovněž disponuje specializovaným týmem zaměřujícím se na vymáhání pohledávek.

V rámci sporné agendy poskytujeme klientům především následující služby:
– právní rozbor věci, příprava žalob a jiných podání
– zastupování v řízení před obecnými soudy či správními orgány
– řádné a mimořádné opravné prostředky
– smírné řešení sporů
– zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních
– zastupování v rozhodčích řízeních a arbitrážích
– vymáhání pohledávek

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naši specialisté v oblasti práv duševního vlastnictví zastupují klienty ve všech fázích uplatňování jejich práv z duševního vlastnictví, a to jak při registraci a ochraně těchto práv, tak rovněž při jejich převádění i ochraně před neoprávněným užitím.

V této oblasti poskytujeme zejména následující služby:
– licenční smlouvy a smlouvy o dílo ke všem druhům duševního vlastnictví
– ochrana autorských práv, ochranných známek, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů
– ochrana obchodního označení, obchodního tajemství a know-how
– řešení sporů z duševního vlastnictví včetně nekalosoutěžních sporů

BANKOVNÍ PRÁVO

V oblasti bankovního práva se zabýváme jak rozsáhlým právním poradenstvím, tak přípravou smluvní dokumentace specifické pro jednotlivé operace.

Právní servis v této oblasti se týká především:
– komplexního právního poradenství v rámci financování podnikatelské činnosti
– revize smluvní dokumentace k jednotlivým bankovním a pojistným produktům
– úvěrů a jiných bankovních služeb
– platebního styku a devizových služeb
– pojišťovnictví
– jednání s dozorčími orgány, včetně zastupování ve správním řízení před ČNB

FINANČNÍ PRÁVO

Disponujeme zkušeným týmem, který klientům zajišťuje kompletní právní servis při zpracování daňové a celní agendy. Poskytuje právní pomoc při provádění nejrůznějších operací na finančních trzích včetně expertních právních analýz v souvislosti s obchodováním na finančních trzích.

Zaměřujeme se na činnosti související s:
– daňovými aspekty podnikatelské činnosti našich klientů
– celní problematikou
– kapitálovými trhy
– investičními službami a transakcemi s finančními a kapitálovými deriváty
– fondy kolektivního investování
– obchodováním s cennými papíry a dluhopisy

PRÁVO NEMOVITOSTÍ, NÁJMY

V oblasti práv nemovitostí našim klientům poskytujeme právní servis ve všech oblastech dispozic s nemovitostmi, včetně zastupování v řízeních o nemovitosti před správními orgány.

Klienti mohou využít našich rozsáhlých zkušeností zejména v následujících oblastech:
– převody nemovitostí
– komerční i bytové nájmy
– developerské projekty a investiční výstavba
– financování a zajišťování nemovitostních transakcí
– projektování a územní plánování
– zastupování ve stavebním a katastrálním řízení
– bytové spoluvlastnictví
– právo životního prostředí

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Nabízíme právní servis a zastoupení ve všech relevantních oblastech práva informačních technologií. Naše právní služby se vztahují jak k vývoji, prodeji a nákupu softwaru, tak i k podnikání v prostředí internetu.

Náš tým se specializuje zejména na:
– distribuční a licenční smlouvy
– softwarové produkty
– IT outsourcing
– e-commerce
– ochranu dat a informací v prostředí internetu
– registraci a ochranu domén
– obchodní podmínky při provozování e-shopu
– distanční smlouvy při online prodeji

TELEKOMUNIKAČNÍ PRÁVO

Poskytujeme poradenství a zastoupení v oblasti telekomunikačního práva a v souvisejících právních oblastech.

Naše činnost v této oblasti zahrnuje především:
– smluvní úpravu vztahů a obchodních podmínek mezi podnikateli a jejich zákazníky v elektronických komunikacích
– spory spojené s telekomunikacemi
– zastupování v řízení před Českým telekomunikačním úřadem
– mediální právo

PRACOVNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti pracovního práva. Tato činnost zahrnuje jak přípravu smluvní dokumentace a interních předpisů zaměstnavatele, tak i přípravu compliance analýz a zastupování ve sporech zaměstnavatelů se zaměstnanci.

Naše činnost v této oblasti zahrnuje zejména:
– přípravu pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
– přípravu manažerských smluv pro vedoucí zaměstnance
– přípravu vnitřních předpisů a dalších dokumentů zaměstnavatele
– poradenství při zakládání, změnách a ukončování pracovních poměrů
– přípravu compliance analýz a nastavení pracovněprávních vztahů ve společnosti
– zastupování v pracovněprávních sporech

PARTNEŘI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner