Súťažné právo

s čím Vám pomôžeme?

Uvedomujeme si význam zdravej trhovej súťaže. Preto spoločne s Vami pripravujeme na mieru programy prevencie porušovania súťažných pravidiel. Poskytujeme taktiež poradenstvo v súvislosti s uzatváraním zmlúv, ktoré by mohli mať dopad na hospodársku súťaž. Pomáhame uplatniť Vaše nároky v prípade, že ste boli protiprávnym konaním iných súťažiteľov (monopoly, dominanti, kartely) poškodení. Zameriavame sa aj na poradenstvo pri povoľovaní fúzií, a to ako na národnej úrovni, tak aj pred Európskou komisiou.

V oblasti súťažného práva Vám ponúkame predovšetkým nasledujúce služby:

  • Príprava a implementácia compliance programov
  • Právny rozbor súladu obchodného postupu so súťažnými pravidlami
  • Zastupovanie v konaní pred súťažnými úradmi
  • Vymáhanie náhrady škody spôsobenej protisúťažným konaním
  • Školenia a semináre