KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK

03. 01. 2024 | Mgr. PAVEL SVOBODA | JUDr. Ing. EVA MAYEROVÁ | Compliance Finančné a daňové právo Pracovné právo

METODIKA FINANČNÍ SPRÁVY – ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

K 01.01.2024 nabyl ve většinovém rozsahu účinnosti tzv. „konsolidační balíček“, který s sebou přináší změnu více než 60 právních předpisů a významným způsobem zasahuje do činnosti zaměstnavatelů a nastavení jejich vnitřních procesů týkající se mj. oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Právě oblast zdaňování zaměstnaneckých benefitů (zejména ve vazbě na benefitní karty) byla s ohledem na přijaté změny příslušných zákonů interpretována odbornou veřejností různě, a proto Finanční správa ČR vydala „Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024“ (dále jen „Metodika“). Předmětná Metodika se věnuje objasnění a interpretaci daňových režimů k 01.01.2024 ve vztahu:

 • k plnění poskytovaným zaměstnancům v podobě jídla či nápojů (např. pracovní obědy, jídlo a pití poskytnuté na pracovišti, příspěvek na stravování)
 • ke sportovnímu vybavení k dispozici na pracovišti
 • k akcím pořádaným zaměstnavatelem (vánoční večírky, oslavy, teambuildingy)
 • ke způsobu oceňování nepeněžního příjmu zaměstnance
 • k okamžiku vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami

V tomto newsletteru proto stručně shrnujeme novou právní úpravu týkající se poskytování nepeněžních benefitů právě ve vazbě na předmětnou Metodiku, která přináší objasnění doposud ne zcela jasné otázky týkající se okamžiku vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami.

Zároveň předkládáme přehledné tabulky vypracované Finanční správou ČR pro účely porovnání změn u benefitů a jiných obdobných plnění. Kompletní znění Metodiky je pak dostupné na následujícím odkaze: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/metodicka-informace-k-zamestnaneckym

 1. Nepeněžní benefity

Pod tyto benefity lze zařadit zejména MultiSport karty, Cafeterie karty, poskytnutí zájezdu, poukazů apod.

Od 01.01.2024 se zavádí limit pro daňové osvobození nepeněžních benefitů na straně zaměstnance do výše poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 částka 21 983 Kč ročně => cca 1 832 Kč měsíčně) – vyšší částka bude podléhat zdanění, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad v částce převyšující limit pro daňové osvobození na straně zaměstnance (to však za předpokladu, že nárok zaměstnance na poskytnutí benefitu je zakotven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě).

Pro účely „hlídání“ výše uvedeného ročního limitu je zásadní určit rozhodný okamžik pro vznik nepeněžního příjmu zaměstnance (tj. k jakému okamžiku se daný benefit kalkuluje do uvedeného ročního limitu), který nebyl ve vztahu k tzv. benefitním kartám zcela zřejmý. Metodika přináší následující výklad, kdy s ohledem na nastavení smluvního vztahu s poskytovatelem tzv. benefitních karet se okamžik pro vznik nepeněžního příjmu může lišit:

Varianta 1

 • Zaměstnavatel na kartu nabíjí určitou finanční částku (peníze).
 • Ke vzniku nepeněžního příjmu zaměstnance dochází připsáním peněz na benefitní kartu.

Varianta 2

 • Zaměstnavatel hradí společnosti poskytující benefitní karty měsíční paušál za jednotlivé držitele karet (např. karty MultiSport nebo oprávnění navštěvovat soukromá zdravotnická zařízení), a karta pak dále umožňuje vstup do smluvních zařízení za podmínek sjednaných mezi společností poskytující benefitní karty a poskytovateli daných služeb.
 • Ke vzniku nepeněžního příjmu zaměstnance dochází měsíčně podle výše paušální úhrady za jednotlivého držitele karty, včetně případných paušálních úhrad za karty rodinných příslušníků.

Varianta 3

 • Zaměstnavatel na kartu nabíjí „body“, které představují ekvivalent peněžní částky (hodnoty k čerpání). Čerpání „bodů“ ze strany zaměstnanců není zaměstnavateli zúčtováno, zaměstnavatel tedy nemá další kontrolu nad čerpáním plnění jednotlivých zaměstnanců, a to jak z pohledu hodnoty, tak konkrétního účelu čerpání. Hodnota nabitých „bodů“ je plně v dispozici zaměstnance, zaměstnavateli je měsíčně tato hodnota účtována společností poskytujících benefitní karty a nedochází k zúčtování nevyužitých „bodů“ (tedy k vrácení příslušné nevyčerpané částky zaměstnavateli).
 • V tomto případě ke vzniku nepeněžního příjmu zaměstnance dochází připsáním bodů na benefitní kartu.

Varianta 4

 • Zaměstnavatel na kartu nabíjí „body“, které jsou ze strany společnosti poskytující benefitní karty zaměstnavateli vyúčtovány na základě skutečného čerpání nepeněžních plnění ze strany zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy na základě vyúčtování disponuje informací ohledně okamžiku a výše čerpání benefitu ze strany zaměstnance.
 • V daném případě vzniká nepeněžní příjem zaměstnance až v momentě vlastního čerpání benefitu.
 1. Přehledová tabulka k vybraným benefitům poskytovaným zaměstnancům v podobě jídla či nápojů

(ZDP = zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; ZP = zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

 1. Přehledová tabulka k vybraným benefitům poskytovaným zaměstnancům v podobě jídla či nápojů

(ZDP = zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; ZP = zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené, prosíme, považujte za stručné shrnutí výše uvedené problematiky. V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě připraveni konkrétní informace bližším způsobem pro individuální potřeby specifikovat.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů či nejasností se proto, prosíme, neváhejte obrátit na níže uvedenou kontaktní osobu naší advokátní kanceláře v těchto záležitostech:

Mgr. Pavel Svoboda
Tel.: +420 543 217 520
E-mail: svoboda@dolezalpartners.com

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Ďalšie publikácie