K nesplňování požadavků pro řádný výkon práce ze strany zaměstnance

28. 03. 2024 | Mgr. PETR VRBKA | Pracovné právo

Nesplňování požadavků pro řádný výkon práce je přitom jedním z výpovědních důvodů předpokládaných (aprobovaných zákoníkem práce) zákoníkem práce (§ 52 písm. f)), který bývá v praxi zaměňován s výpovědním důvodem pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (§ 52 písm. g) zákoník práce).

Předmětem soudního sporu, který byl předmětem vydaného článku je právě soudní spor zaměstnanec a zaměstnavatele ohledně platnosti výpovědi dle § 52 písm. f) zákoníku práce pro nesplnění požadavků pro řádný výkon práce stanových vnitřními předpisy zaměstnavatele, a to zejména  s ohledem na problematickou komunikaci dotčeného zaměstnance s ostatními kolegy vč. vedoucích zaměstnanců, ztrátu loajality a celkově problematické chování dotčeného zaměstnance na pracovišti, které vytvářelo na pracovišti špatnou atmosféru.

Dotčený zaměstnanec pak v této věci argumentoval především zejména špatně zvoleným výpovědním důvodem na straně zaměstnavatele.

Nejvyšší soud v této souvislosti podal komplexní výklad pro rozlišení obou výpovědních důvodů, kdy s ohledem na svou předchozí judikaturu uvedl, že je v zásadě na uvážení zaměstnavatele, který výpovědní důvod v dané situaci zvolí (přichází-li v dané věci v úvahu více výpovědních důvodů), neboť jsou si všechny zákonem stanovené výpovědní důvody rovny.

Vzhledem k blízké souvislosti obou výpovědních důvodů pak mohou nastat situace, kdy se oba výpovědní důvody budou prolínat, nebo překrývat, kdy Nejvyšší soud jasně dovodil, že nesplňování požadavků pro řádný výkon práce se může projevovat také tím, že zaměstnanec porušuje některé povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, a naopak potom porušení (porušování) pracovních povinností zaměstnancem může být též důsledkem toho, že tento zaměstnanec nesplňuje zaměstnavatelem stanovené požadavky pro řádný výkon práce.

Nejvyšší soud v této věci dospěl k závěru, že v daném případě byly naplněny výpovědní důvody dle § 52 písm. f) zákoníku práce a s ohledem na skutkový stav byl zaměstnavatel oprávněn si tento výpovědní důvod zvolit a je tedy nadbytečné se zabývat tím, zda byl naplněn i některý jiný z výpovědních důvodů, podané dovolání zamítl a potvrdil tím tedy definitivní platnost výpovědi. 

Problematika skončení pracovních poměru zaměstnanců je problematikou velmi komplexní, kdy jednání dotčeného zaměstnance je především nutné podřadit pod správný výpovědní důvod předpokládaný zákoníkem práce a zaměstnavatelům lze v této souvislosti jednoznačně doporučit již tyto prvotní kroky v rámci procesu skončení pracovního poměru konzultovat se svým právním zástupcem. 

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nesplnovani-pozadavku-pro-radny-vykon-prace-ze-strany-zamestnance-117688.html

Ďalšie publikácie

Štítky