Počítačový program na objednávku

28. 04. 2023 | Mgr. MICHAL HAŠAN | Právo IP / IT Zmluvné právo

V současné době je zcela běžné, že podnikatelé při své podnikatelské činnosti využívají spoustu počítačových programů, které plní různorodé funkce. Vývojem daného počítačového programu přitom můžou pověřit i své kvalifikované zaměstnance nebo si jeho vývoj objednat u třetí osoby. V praxi se pak lze často setkat s požadavkem převodu majetkových autorských práv na podnikatele, který si jeho vývoj objednal.

Předně je nutné uvést, že počítačový program se dle českého právního řádu považuje za autorské dílo a jako takový podléhá autorskoprávní ochraně, která je upravena zejména v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „autorský zákon“). V této souvislosti je pak zcela zásadní vymezit následující znaky autorskoprávní ochrany v České republice:

  1. autorem počítačového programu může být pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila;
  2. obsahem autorského práva jsou osobnostní a výlučná majetková práva autora;
  3. osobnostní ani majetková práva autora nelze převést a autor se jich nemůže vzdát;

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavek na převod majetkových autorských práv k počítačovému programu nemá oporu v českých právních předpisech a je proto nutné zvolit jiné řešení.

Licence k počítačovému programu

Při uzavírání licenční smlouvy je nutné důkladně zvážit rozsah poskytované licence, aby nabyvatel mohl tuto licenci užívat dle požadovaného účelu, tj. většinou v co největším možném rozsahu.

Za nejvhodnější lze v tomto případě považovat výhradní licenci, prostřednictvím které lze zajistit, aby po dobu trvání licence byl daný počítačový program užíván pouze osobou, která si jeho vývoj objednala. Výhodou výhradní licence oproti licenci nevýhradní je pak zcela jednoznačně také právo nabyvatele (objednatele) domáhat se soudní ochrany autorských práv k danému počítačovému programu.

V této souvislosti je dále nutné zvážit také územní, množstevní a časový rozsah udělované licence. Za účelem dosažení požadovaného účelu pak lze doporučit sjednání neomezeného územního a množstevního rozsahu a uzavření licenční smlouvy „na dobu trvání majetkových práv autora k dílu“. Dále je určitě vhodné do licenční smlouvy zakomponovat také ustanovení opravňující nabyvatele (objednatele) k poskytování podlicencí třetím osobám.

Postoupení výkonu majetkových práv

Další možností, jak zajistit nerušené užívání objednaného počítačového programu, je postoupení výkonu majetkových práv k danému počítačovému programu. V této souvislosti však netřeba zapomínat na to, že autorem díla může být pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila.Autorem počítačového programu tak za žádných okolností nebude osoba, která si vývoj počítačového programu objednala a rovněž ani zaměstnavatel, který případně svěřil jeho vývoj svým zaměstnancům.

Vytvoří-li zaměstnanec daný počítačový program v rámci své pracovní činnosti, jedná se o tzv. zaměstnanecké dílo a veškerá majetková práva k tomuto zaměstnaneckému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet přímo zaměstnavatel bez toho, aby musel s daným zaměstnancem, resp. autorem díla uzavírat jakoukoliv smlouvu.

V případě počítačových programů na objednávku pak autorský zákon stanovuje fikci, na jejímž základě se veškeré počítačové programy vytvořené na objednávku považují rovněž za zaměstnanecká díla a objednatel se považuje za zaměstnavatele. Současně je však nutné rozlišovat, zda dodavatelem objednaného počítačového programu je fyzická nebo právnická osoba.

Bude-li dodavatelem daného počítačového programu fyzická osoba, bude tato současně i autorem a objednatel se bude považovat za zaměstnavatele, tj. bude vykonávat veškerá majetková práva k danému počítačovému programu přímo ze zákona. Bude-li však dodavatelem daného počítačového programu právnická osoba (např. softwarová společnost), autorem budou zaměstnanci této společnosti a veškerá majetková práva k danému počítačovému programu bude vykonávat tato společnost jakožto jejich zaměstnavatel. Objednatel může získat oprávnění k užívání daného počítačového programu na základě postoupení výkonu majetkových práv, a to se svolením autora.

Postoupení výkonu majetkových autorských práv poskytuje širší způsob užití díla jako je tomu v případě licence, u které je způsob užití omezen v licenční smlouvě. Dále platí, že při postoupení výkonu majetkových autorských práv dochází také k postoupení veškerých licencí již uzavřených s třetími osobami, tj. kromě samotného počítačového programu může objednatel získat také klientskou základu.

Závěr

Nechce-li autor počítačového programu udělit svolení k postoupení výkonu majetkových práv a nepřipadá-li v úvahu ani uzavření licenční smlouvy, může se objednatel pokusit dosáhnout požadovaného účelu také jiným alternativním způsobem (například koupí části závodu, do které byl vyčleněn daný počítačový program nebo koupí obchodního podílu v dané softwarové společnosti apod.).

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/pocitacovy-program-na-objednavku-116229.html

Ďalšie publikácie