K možnosti zrušení obchodní korporace v důsledku nezaložení účetních záznamů do sbírky listin obchodního rejstříku

20. 09. 2023 | Mgr. MARTIN WINTER | Mgr. JOLANTA NIEDOBA | Korporátne právo

Situace, kdy obchodní korporace nezveřejňuje informace o svém účetnictví ve sbírce listin obchodního rejstříku, je v praxi poměrně častá. Pro obchodní korporaci to však může přinést zásadní negativní následky v podobě jejího zrušení.

Obchodní korporaci lze obecně zrušit

  • právním jednáním,
  • uplynutím doby, na kterou byla založena,
  • rozhodnutím orgánu veřejné moci,
  • dosažením účelu, pro který byla založena,
  • z dalších důvodů stanovených zákonem, kterým může být právě situace, kdy obchodní korporace nezveřejní informace o svém účetnictví ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Obchodní korporace je totiž povinna sestavovat účetní závěrku, případně výroční zprávu, a tyto účetní záznamy zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

Jestliže obchodní korporace nezveřejňuje své účetní záznamy, měl by ji rejstříkový soud primárně vyzvat k tomu, aby veškeré chybějící informace doplnila. Pokud obchodní korporace takové výzvě nevyhoví, může jí být ze strany soudu uložena pořádková pokuta až do výše 100 000,- Kč. Za podmínky, že obchodní korporace výzvám rejstříkového soudu k doplnění chybějících účetních záznamů opakovaně nevyhoví (nebo může-li mít taková situace závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem), může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení obchodní korporace.

Rejstříkový soud může i bez návrhu zahájit řízení o zrušení obchodní korporace i v případě, že obchodní korporace nezveřejní účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy rejstříkového soudu ke zveřejnění.

Zrušení obchodní korporace ale nemusí být jediným negativním následkem nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy; obchodní korporaci je možné uložit pokuty dle zákona o účetnictví a zákona o některých přestupcích, přičemž ultimativně se může jednat o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Více informací v článku Jolanty Niedoba a Martina Wintera dostupném na https://www.epravo.cz/top/clanky/k-moznosti-zruseni-obchodni-korporace-v-dusledku-nezalozeni-ucetnich-zaznamu-do-sbirky-listin-obchodniho-rejstriku-116889.html.

Ďalšie publikácie