INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV

INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV

INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV

vo vzťahu k spoločnosti

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

IČ: 024 53 436

so sídlom Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, Česká republika

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 81289

(ďalej len „Spoločnosť“)

1. ČO JE PREDMETOM TEJTO INFORMÁCIE?

Spoločnosť týmto informuje, že v súlade so zákonom č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu, v aktuálnom znení (ďalej len „AMLZ“) a so zákonom č. 171/2023 Sb., o ochrane oznamovateľov, v aktuálnom znení (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“), prevádzkuje vnútorný oznamovací systém a zaisťuje ochranu oznamovateľov, ktorí prostredníctvom tohto oznamovacieho systému učinia oznámenie.

V tejto informácii pre oznamovateľov (ďalej len „Informácia“) nájdete základné informácie:

 • o spôsoboch, akými môžu osoby podávať oznámenia,
 • o príslušnej osobe vrátane kontaktných údajov,
 • o právach a povinnostiach oznamujúcej osoby, ako aj Spoločnosti voči oznamujúcej osobe, a
 • o pravidlách pre uchovávanie záznamov a informácií o oznámení.

2. KTO MÔŽE PODAŤ OZNÁMENIE?

Oznámenie môže podať (ďalej len „oznamovateľ“):

 • bývalý, súčasný či budúci zamestnanec Spoločnosti,
 • dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť pre Spoločnosť,
 • platený či neplatený stážista Spoločnosti,
 • osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá spolupracuje so Spoločnosťou,
 • osoba vykonávajúca práva spojené s účasťou v Spoločnosti,
 • osoba vykonávajúca funkciu člena orgánu Spoločnosti,
 • osoba plniaca úlohy v rámci činnosti Spoločnosti, v jej záujme, jej menom alebo na jej účet,
 • akákoľvek osoba, ktorá pracuje pre zhotoviteľa, dodávateľa, subdodávateľa či podobného zmluvného partnera Spoločnosti.

3. ČO JE TO OZNÁMENIE?

Oznámením sa rozumie správa, ktorá obsahuje informácie o možnom protiprávnom konaní v zmysle čl. 4. tejto Informácie, ktorého sa dopustila / má dopustiť Spoločnosť, akýkoľvek zamestnanec Spoločnosti, prípadne osoba zastupujúca Spoločnosť alebo vykonávajúca činnosť kontrolného orgánu Spoločnosti, a o ktorom sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s prácou alebo inou obdobnou činnosťou v Spoločnosti alebo pre Spoločnosť.

Oznámenie musí obsahovať informácie o možnom protiprávnom konaní. Pre účely riadneho posúdenia a prešetrenia oznámenia je ďalej vhodné v oznámení uviesť aspoň tieto informácie:

 • identifikáciu osôb podozrivých z protiprávneho konania a všetkých ďalších zúčastnených osôb,
 • podrobný popis protiprávneho konania,
 • konkrétny dôkaz o protiprávnom konaní, prípadne akékoľvek konkrétne poznatky, ktoré podporujú podozrenie z protiprávneho konania,
 • kontaktné údaje (adresu, e-mailovú adresu apod.), na ktorý je možné zaslať potvrdenie o prijatí oznámenia a vyrozumenie o výsledkoch posúdenia prijatého oznámenia; ak si oznamovateľ neželá, aby mu bolo prijatie oznámenia a/alebo vyrozumenie o výsledkoch posúdenia oznámenia zaslané, uvedie to výslovne pri podaní oznámenia.

Oznámenie by ďalej malo obsahovať údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia oznamovateľa, alebo iné údaje, z ktorých je možné dovodiť totožnosť oznamovateľa. V prípade, že tieto informácie nebudú príslušnej osobe Spoločnosti známe, nie je možné do okamžiku, kedy vyjde najavo totožnosť oznamovateľa, potvrdiť oznamovateľovi prijatie oznámenia, ani voči nemu inak postupovať v súlade s touto Informáciou, AMLZ a zákonom o ochrane oznamovateľov, ani mu poskytovať ochranu pred odvetnými opatreniami Spoločnosti.

4. ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM OZNÁMENIA?

Predmetom oznámenia môže byť protiprávne konanie, ktoré:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu s hornou hranicou aspoň 100 000,- Kč,
 • porušuje pravidlá na ochranu oznamovateľov,
 • porušuje iný právny predpis Českej republiky či predpis Európskej únie v oblastiach uvedených nižšie v tomto čl. 4. tejto Informácie.

Oznámenie o protiprávnom konaní Spoločnosti sa môže týkať najmä nasledujúcich oblastí:

 • dane z príjmov právnických osôb,
 • predchádzania legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
 • ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti a súladu s požiadavkami na výrobky podľa právnych predpisov,
 • bezpečnosti dopravy, prepravy a prevádzky na pozemných komunikáciách,
 • ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín,
 • zadávania verejných zákazok a hospodárskej súťaže,
 • ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti, života a zdravia,
 • ochrany osobných údajov, súkromia a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií a informačných systémov.

5. KOMU A AKÝM SPÔSOBOM MÔŽE BYŤ OZNÁMENIE PODANÉ?

Oznámenie je možné podať nasledujúcej osobe (ďalej len „Príslušná osoba“):

JUDr. Ondřej Doležal, konateľ
e-mail: dolezal@dolezalpartners.com
telefónna linka: + 420 608 911 355
adresa: Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00

Oznámenie je možné podať prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému Spoločnosti ako oznámenie interné alebo prostredníctvom oznamovacieho systému Ministerstva spravodlivosti ako oznámenie externé (viz čl. 8. tejto Informácie).

Oznámenie prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému je možné podať:

 • osobne po predchádzajúcej dohode v kancelárii Príslušnej osoby,
 • písomne v listinnej podobe prostredníctvom zásielky zaslanej na korešpondenčnú adresu Príslušnej osoby, a to vždy k rukám Príslušnej osoby s označením obálky „Oznámenie – neotvárať – výhradne k rukám príslušnej osoby“.
 • prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Príslušnej osoby,
 • prostredníctvom telefonického hovoru na telefónne číslo Príslušnej osoby.

6. AKO JE ZAISTENÁ OCHRANA OZNAMOVATEĽA?

K podaným oznámeniam a prípadne oznámeným identifikačným a kontaktným údajom oznamovateľa má prístup len Príslušná osoba, ktorá je vo vzťahu k nim viazaná povinnosťou mlčanlivosti.

Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie v dobrej viere, že v oznámení uvedené informácie sú pravdivé, je chránený pred odvetnými opatreniami Spoločnosti súvisiacimi s oznámením, resp. so skutočnosťami uvedenými v oznámení.

Oznamovateľ, ktorý v oznámení uviedol vedome nepravdivé informácie či učinil oznámenie bez toho, aby mal oprávnený dôvod sa domnievať, že sa zakladá na pravdivých informáciách, nie je chránený. Za predpokladu, že informácie uvedené oznamovateľom v oznámení alebo prístup k nim bol získaný trestným činom či priestupkom, zostáva zodpovednosť oznamovateľa za takéto konanie nedotknutá. Voči oznamovateľovi, ktorý vedome nepravdivým oznámením poškodzuje Spoločnosť, jej zamestnancov, prípadne osoby zastupujúce Spoločnosť alebo vykonávajúce činnosť kontrolného orgánu Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená uplatniť všetky prípadné nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť je povinná náležitým spôsobom zabezpečovať ochranu osobných údajov oznamovateľa, ako aj osobných údajov prípadných tretích osôb uvedených v oznámení. Za týmto účelom Spoločnosť zaviedla nasledujúce technické a organizačné opatrenia, ktoré slúžia k zabezpečeniu osobných údajov pred neprípustným spracúvaním, ich zničením či stratou:

 • k osobným údajom oznamovateľa, ako aj k osobným údajom prípadných tretích osôb uvedených v oznámení, bude mať prístup len Príslušná osoba s výnimkou situácií, kedy je sprístupnenie osobných údajov vyžadované príslušnými právnymi predpismi v súvislosti s šetreniami a konaniami prebiehajúcimi na základe oznámenia oznamovateľa,
 • osobné údaje v elektronickej podobe budú uchovávané v elektronickom systéme zaistenom prístupovými heslami a antivírovými a inými nástrojmi ochrany proti neoprávnenému prístupu tretích osôb,
 • osobné údaje vo fyzickej podobe budú uchovávané na k tomu určených miestach v uzamykateľných úložiskách mimo bežnú dostupnosť iných osôb než Príslušnej osoby,
 • po uplynutí nevyhnutnej doby spracúvania osobných údajov nebudú osobné údaje ďalej uchovávané ani iným spôsobom spracovávané.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v prílohe tejto Informácie.

8. EXTERNÉ OZNÁMENIE

Oznamovateľ, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nechce učiniť oznámenie prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému Spoločnosti podľa vyššie uvedených pravidiel, je oprávnený podať oznámenie prostredníctvom externého oznamovacieho kanálu zriadeného Ministerstvom spravodlivosti prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Oznámenie prostredníctvom tohto oznamovacieho kanálu však nie je možné podať, ak sa týka porušenia povinností podľa AMLZ.

Príloha Informácie pre oznamovateľov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 024 53 436, so sídlom Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 81289 (ďalej len „Spoločnosť“), ako správca osobných údajov, Vás týmto informuje o základných zásadách a princípoch spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „obecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) a so zákonom č. 110/2019 Sb., o spracúvaní osobných údajov, v aktuálnom znení, na základe ktorých Spoločnosť v súvislosti s oznámením o protiprávnom konaní nakladá s Vašimi osobnými údajmi (ďalej len „subjekt údajov“).

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje subjektu údajov za účelom preverenia oznámení o možnom protiprávnom konaní učineného zo strany subjektu údajov a vykonávaní súvisiacich šetrení a konaní v nadväznosti na toto oznámenie, rovnako ako za účelom plnenia povinností Spoločnosti plynúcich z príslušných právnych predpisov a za účelom ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti.

3. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracúvania osobných údajov subjektu údajov je (sú):

 1. plnenie právnych povinností, ktoré sa na Spoločnosť vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi na úseku ochrany oznamovateľov protiprávneho konania, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a
 2. oprávnené záujmy Spoločnosti v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov v podobe opatrení prijatých na základe oznámení o možnom protiprávnom konaní.

4. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje subjektu údajov sa spracúvajú v rozsahu osobných údajov poskytnutých subjektom údajov v oznámení o možnom protiprávnom konaní, prípadne v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov subjektu údajov.

5. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov odo dňa prijatia oznámenia v súlade s povinnosťou uchovávať oznámenie a súvisiace dokumenty a viesť evidenciu obdržaných oznámení stanovenú zákonom o ochrane oznamovateľov.

Osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov Spoločnosti sa budú spracúvať po dobu maximálne 10 rokov odo dňa zániku všetkých prípadných nárokov plynúcich z nadväzujúcich opatrení prijatých na základe oznámenia o možnom protiprávnom konaní. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, ktoré sa bude týkať práv a/alebo povinností Spoločnosti vo vzťahu k príslušnému opatreniu prijatému na základe oznámenia o možnom protiprávnom konaní, neskončí doba spracovania osobných údajov pred skončením takéhoto konania.

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je možné kontaktovať:

 1. na adrese jej sídla,
 2. prostredníctvom e-mailovej adresy: office@dolezalpartners.com,
 3. prostredníctvom dátovej schránky ID dátovej schránky: zz28de4,
 4. telefonicky na tel. čísle + 420 543 217 520.

7. INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚMYSLE ODOVZDÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM OSOBÁM

Osobné údaje subjektu údajov a osobné údaje uvedené v oznámení o možnom protiprávnom konaní môžu byť za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi odovzdávané príslušným súdom, správnym orgánom, policajným orgánom či ďalším príslušným orgánom verejnej moci, rovnako ako odborným poradcom Spoločnosti (napr. advokátom apod.).

Spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, s výnimkou prípadov, kedy sa oznámenie bude týkať protiprávneho konania vo vzťahu k právnym predpisom Európskej únie a ak bude zo strany príslušných orgánov vyžadovaná identifikácia subjektu údajov.

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracúvajú manuálne vo fyzickej či elektronickej forme.

Osobné údaje nebudú spracúvané žiadnymi spracovateľmi osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávať iba k tomu výslovne oprávnené osoby.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Spoločnosť je povinná poskytnúť subjektu údajov na jeho žiadosť informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov (najmä účel spracovania, kategórie osobných údajov, doba ich spracúvania a zdroj osobných údajov). Subjekt údajov je oprávnený požadovať tiež kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ich opakované poskytnutie je však Spoločnosť oprávnená požadovať po subjekte údajov primeraný poplatok odpovedajúci vynaloženým administratívnym nákladom spojeným s ich poskytnutím.

V prípade, že Spoločnosť spracováva nepresné či neúplné osobné údaje, je subjekt údajov oprávnený požadovať ich opravu a doplnenie.

Subjekt údajov je oprávnený požadovať, aby Spoločnosť vymazala osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú, ak je daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo
 2. spracovanie osobných údajov je protiprávne, alebo
 3. subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie osobných údajov, alebo
 4. osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, alebo
 5. je odvolaný prípadne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov subjektu údajov naopak neprislúcha v prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti Spoločnosti alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov Spoločnosti či pro archivačné účely.

Subjekt údajov je oprávnený kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Pri vznesení takejto námietky Spoločnosť posúdi, či záujem na ochrane osobných údajov subjektu údajov prevažuje nad oprávneným záujmom Spoločnosti, pre ktorý sú osobné údaje zo strany Spoločnosti spracovávané. V prípade, že Spoločnosť dospeje k záveru, že záujem na ochrane osobných údajov subjektu údajov prevažuje, prestane osobné údaje zamestnanca pro tento účel spracovávať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov subjektu údajov prislúcha iba v prípade:

 1. keď subjekt údajov vzniesol námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, alebo
 2. spochybňovania presnosti spracovávaných osobných údajov, alebo
 3. protiprávneho spracúvania osobných údajov zo strany Spoločnosti a súčasného odmietnutia ich výmazu zo strany subjektu údajov, alebo
 4. keď Spoločnosť nepotrebuje osobné údaje pre daný účel spracúvania, ale subjekt údajov napriek tomu bude osobné údaje požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu jeho právnych nárokov.

V prípade splnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok Spoločnosť osobné údaje subjektu údajov dočasne zneprístupní a po určitú dobu nebude spracovávať.

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi osobných údajov, bez toho aby tomu Spoločnosť bránila, resp. je subjekt údajov oprávnený požadovať, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Spoločnosťou inému správcovi osobných údajov, ak je to technicky možné. Toto právo náleží subjektu údajov len v prípade spracovania osobných údajov na základe prípadne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Subjekt údajov je oprávnený sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou alebo podnetom týkajúcim sa spracovania jeho osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky, so sídlom Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.