Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci

12. 04. 2023 | Mgr. ALEXANDRA MAGYAROVÁ | Riešenie sporov

Prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu je jedným zo spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva v zmysle § 142 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov. Tento spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva je možný však až potom, čo podielové spoluvlastníctvo nie je možné vyporiadať rozdelením.

Vec môže byť (i) prikázaná do výlučného vlastníctva niektorého zo spoluvlastníkov alebo (ii) prikázaná do vlastníctva viacerým spoluvlastníkom (vznik nového podielového spoluvlastníctva) alebo (iii) môže byť jej časť oddelená od doterajších spoluvlastníkov.

Súd zo zákona prihliada najmä na veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkov. Súd však okrem týchto kritérii musí vychádzať zo súhrnu všetkých okolností, ktoré sú v danej veci relevantné, tak ako to vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. septembra 2011 sp. zn. 1 Cdo 33/2010, vrátane ekonomickej stránky veci, konkrétne či spoluvlastník, ktorému má byť vec prikázaná, s takýmto postupom súhlasí a zároveň je v jeho možnostiach zaplatiť primeranú náhradu, „odchádzajúcemu“ podielovému spoluvlastníkovi.

V prípade vysokej všeobecnej hodnoty veci, môže súd povoliť plniť vysokú primeranú náhradu aj v splátkach. V rámci širšieho vyporiadania podielového spoluvlastníctva môže v konaní dôjsť aj k vyporiadaniu vynaložených investícii do predmetnej veci, avšak takýto nárok musí byť riadne uplatnený.

Záverom je nutné uviesť, že súd nie je viazaný navrhovaným spôsobom vyporiadania podielového spoluvlastníctva, a teda môže rozhodnúť aj inak. Z tohto dôvodu preto odporúčame sa najskôr pokúsiť o uzavretie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tejto téme, celý článok je k dispozícii na: https://www.epravo.sk/top/clanky/vyporiadanie-podieloveho-spoluvlastnictva-prikazanim-veci-5720.html?hash=$2y$10$.2/cQ/wr6oGteJLlsZQENugaIGfMAiwgSaZsHK4d6olATkSMJpc2e

Ďalšie publikácie

Štítky