Podvod na DPH v rozhodovacej činnosti slovenských súdov

27. 02. 2024 | Mgr. IVAN MICHÁLEK | Finančné a daňové právo

Súdny dvor Európskej únie poskytuje svojou pravidelnou rozhodovacou činnosťou bohatú zbierku kritérií a pravidiel pre súdy a daňové orgány členských štátov, ktorými možno identifikovať podvodné konanie v rámci obchodného reťazca, a na základe toho priznať, prípadne odmietnuť zdaniteľnej osobe nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty.

V rozhodovacej činnosti vnútroštátnych súdov, najmä v otázkach uplatnenia nároku na odpočet dani z pridanej hodnoty (ďalej tiež ako „DPH“), pomerne často dochádza k situáciám, kedy si členské štáty vykladajú normy Smernice Rady Európskej únie 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej tiež ako „smernica o DPH“) rôzne a častokrát nie s primárnym zámerom Európskej Únie.

V takomto prípade zohráva nesmierne dôležitú úlohu práve Súdny dvor Európskej únie (ďalej tiež ako „SDEÚ“), ktorý v konaniach o predbežných otázkach poskytuje členským štátom výklad únijnych právnych noriem, a tým zabezpečuje ich rovnakú aplikáciu vo všetkých členských štátoch. Výsledkom tejto činnosti je potom množstvo rozhodnutí SDEÚ, ktorými tento súd v zásade navádza členské štáty k správnej aplikácii právnych noriem EÚ, čím možno rozhodovaciu činnosť SDEÚ zaradiť medzi bazálny nástroj harmonizácie systému DPH v celej EÚ.

Obdobným postupom si prešlo aj vytvorenie a ustálenie základných pravidiel konceptu podvodu na DPH. Je možné tvrdiť, že v otázke podvodu na DPH už v súčasnosti SDEÚ disponuje skutočne bohatou zbierkou súdnych rozhodnutí, ktoré počnúc Rozsudkom sp. zn. C-352/03 vo veci Optigen poskytujú súdom a daňovým orgánom dostatočný súhrn pravidiel a kritérií, na základe ktorých môžu tieto orgány identifikovať podvodné konanie v rámci obchodného reťazca a na základe toho priznať, prípadne odmietnuť daňovému subjektu nárok na odpočet DPH.

Napriek tomu bol v poslednom období pomerne živou a diskutovanou témou výskyt súdnych rozhodnutí, ktorými dochádzalo k odlišnej kvalifikácii konania daňového subjektu, k zamieňaniu podvodu na DPH so zneužitím práva, prípadne k opomenutiu judikatúry a pravidiel ustanovených SDEÚ zo strany slovenských všeobecných súdov a daňových orgánov.

Článok je preto vo svojej podstate zameraný na proces harmonizácie a základné východiskové atribúty DPH v podmienkach Európskej únie, no predovšetkým na vývoj konceptu podvodu na DPH v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a proces ustálenia a začlenenia konceptu podvodu na DPH v rozhodovacej činnosti slovenských súdov a daňových orgánov.  

Viac informácii na: https://www.epravo.sk/top/clanky/podvod-na-dph-v-rozhodovacej-cinnosti-slovenskych-sudov-5999.html

Ďalšie publikácie