INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária si Vás týmto dovoľuje informovať o tom, ako spracúva osobné údaje, najmä o tom, aké osobné údaje získava, ako s nimi nakladá, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich využíva, komu je oprávnená osobné údaje poskytnúť a aké sú Vaše práva.

Osobné údaje chránime ako prísne dôverné a nakladáme s nimi vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 /ES (ďalej tiež ako „GDPR“).

1. DEFINÍCIE POJMOV

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (napr. meno, vek, dátum narodenia, IP adresa).

Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Účel spracúvania znamená príslušný dôvod spracúvania Osobných údajov zo strany našej advokátskej kancelárie.

Právny základ spracúvania znamená právnymi predpismi aprobované oprávnenie Prevádzkovateľa Osobné údaje spracúvať.

Oprávnený záujem znamená jeden z Právnych základov spracúvania, predstavujúci záujem našej advokátskej kancelárie na spracúvaní Osobných údajov, ktorý môže byť legitímne očakávaný zo strany príslušnej Dotknutej osoby, a ktorý neprimerane nezasahuje do súkromia a do práva na ochranu Osobných údajov príslušnej Dotknutej osoby (napr. záujem na ochrane práv našej advokátskej kancelárie v prípadnom súdnom či inom konaní).

Dotknutá osoba znamená fyzickú osobu, ku ktorej sa Osobné údaje vzťahujú (typicky klient či obchodný partner našej advokátskej kancelárie).

Prevádzkovateľ znamenáprávnickú či fyzickú osobu, ktorá určuje Účel spracúvania Osobných údajov a prostriedky, ktorými bude takéto spracúvanie Osobných údajov realizované.

Sprostredkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu poverenú Prevádzkovateľom k určitej činnosti, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracúvať Osobné údaje (napr. poskytovateľ IT služieb).

Príjemca znamená subjekt, ktorému sú Osobné údaje poskytnuté (napríklad daňový úrad, súd a pod.).

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária pri spracúvaní Osobných údajov rešpektuje najvyššie štandardy ochrany Osobných údajov, pričom v maximálnej možnej miere dodržiava najmä tieto zásady:

zákonnosť naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje korektne a len zákonným spôsobom;

transparentnosť naša advokátska kancelária dbá na to, aby všetky informácie o spracúvaní Osobných údajov boli stručné, ľahko prístupné a zrozumiteľné;

obmedzenie účelu naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje iba na vopred stanovené a legitímne účely;

minimalizácia naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje len v nevyhnutne nutnom rozsahu vždy zodpovedajúcom stanovenému Účelu spracúvania;

správnosť naša advokátska kancelária spracúva iba správne Osobné údaje, ktoré v prípade potreby aktualizuje;

časová obmedzenosť naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre daný Účel spracúvania;

bezpečnosť zo strany našej advokátskej kancelárie sú Osobné údaje chránené a spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje vysokú mieru bezpečnosti Osobných údajov, a ktorý bráni neoprávnenému prístupu k Osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, ako aj inému zneužitiu; naša advokátska kancelária dodržiava zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ochrany Osobných údajov.

3. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spôsob, ktorým naša advokátska kancelária spracúva Vaše Osobné údaje, zahŕňa ručné aj automatické spracúvanie Osobných údajov v interných systémoch a databázach našej advokátskej kancelárie.

Vaše Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým zo strany zamestnancov a spolupracujúcich advokátov našej advokátskej kancelárie, prípadne zo strany tretích osôb, ktoré boli spracúvaním Vašich Osobných údajov poverené našou advokátskou kanceláriou, alebo ktoré Osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi, ako sú napr. súdy a ďalšie orgány štátnej správy a pod.

4. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní Vašich Osobných údajov vystupuje naša advokátska kancelária v pozícii Prevádzkovateľa Osobných údajov. V prípade akejkoľvek požiadavky, pripomienky, žiadosti alebo podnetu týkajúceho sa spracúvania Osobných údajov zo strany našej advokátskej kancelárie sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Česká republika:

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář  

Koliště 1912/13

602 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 217 520

Fax: +420 543 217 522

ID dátovej schránky: zz28de4

E-mail: office@dolezalpartners.com

Slovenská republika:

Doležal & Partners, s. r. o.   

Michalská 9   

811 03 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 245 529 779

Fax: +421 245 529 779

ID dátovej schránky: E0005594142

E-mail: bratislava@dolezalpartners.com

Poľská republika:

Ondřej Doležal & Partners, kancelaria prawna 

A. Lubomirskiego 27/1    

31-509 Kraków

Poľská republika

Tel. +48 500 174 062

E-mail: krakow@dolezalpartners.com

5. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje predovšetkým v súvislosti s poskytovaním právnych služieb a poradenstvom v oblasti práva a súvisiacej podnikateľskej činnosti, rovnako ako v súvislosti s usporadúvaním vzdelávacích či spoločenských podujatí.

Osobné údaje môžu byť zo strany našej advokátskej kancelárie spracúvané na nasledujúce Účely spracúvania:

 • poskytovanie právnych služieb a zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej moci – ide najmä o poskytovanie právnych služieb a plnenie požiadaviek a pokynov klientov v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi predovšetkým výkon advokácie;
 • plnenie povinností stanovených právnymi predpismi – ide najmä o spracúvanie Osobných údajov v súvislosti s plnením povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi, najmä
  v oblasti účtovnej a daňovej legislatívy, vedenia advokátskeho spisu a ďalších povinností vyplývajúcich zo stavovských predpisov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa k výkonu advokácie;
 • spolupráca s obchodnými partnermi – ide o spracúvanie Osobných údajov v rámci vzťahov
  s obchodnými partnermi našej advokátskej kancelárie, partnerskými advokátskymi či inými kanceláriami a dodávateľmi tovarov a služieb našej advokátskej kancelárie;
 • náborová činnosť –ide najmä o spracúvanie Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie alebo o inú formu spolupráce s našou advokátskou kanceláriou;
 • organizovanie vzdelávacích a spoločenských akcií – ide o spracúvanie Osobných údajov napr. v rámci registrácie účastníkov na semináre a spoločenské akcie organizované našou advokátskou kanceláriou, ich prípadné kontaktovanie a pod.;
 • zasielanie obchodných oznámení a ponúk služieb – ide o spracúvanie Osobných údajov
  pri ponúkaní právnych služieb našej advokátskej kancelárie v súlade s pravidlami stanovenými príslušnými stavovskými predpismi vzťahujúcimi sa na výkon advokácie;
 • ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov našej advokátskej kancelárie – ide o spracúvanie Osobných údajov v súvislosti s určením, uplatňovaním alebo obhajobou nárokov našej advokátskej kancelárie, a to aj vo vzťahu k majetku našej advokátskej kancelárie;
 • klientska administratíva – ide o spracúvanie Osobných údajov súvisiace s internou administratívou minulých, súčasných a potenciálnych klientov našej advokátskej kancelárie, systematikou vedenia klientskych spisov a jednotlivých káuz.

6. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje výhradne na základe Právnych základov podľa
čl. 6 ods. 1 GDPR. Osobné údaje tak môžu byť zo strany našej advokátskej kancelárie spracúvané podľa nasledujúcich Právnych základov:

 • udelenie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov – v  prípade udelenia súhlasu
  so spracúvaním Osobných údajov, budú Osobné údaje zo strany našej advokátskej kancelárie spracúvané na jeden alebo viac konkrétnych účelov, ku ktorým sa uvedený súhlas vzťahuje a len po dobu, na ktorú bol súhlas obmedzený;
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba alebo vykonávanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby – Osobné údaje môžu byť
  zo strany našej advokátskej kancelárie spracúvané aj v súvislosti s poskytovaním právnych služieb a súvisiaceho poradenstva na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, prípadne inej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a našou advokátskou kanceláriou, resp. v súvislosti s konaním o uzavretí takejto zmluvy;
 • plnenie právnej povinnosti našej advokátskej kancelárie – v prípade, že existuje akákoľvek povinnosť našej advokátskej kancelárie spracúvať Osobné údaje stanovené príslušnými právnymi predpismi, budú Osobné údaje spracúvané v súlade s touto povinnosťou;
 • oprávnené záujmy našej advokátskej kancelárie – k tomuto právnemu základu
  v podrobnostiach pozri bod č. 7. tohto dokumentu.

7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

Ochrana Oprávnených záujmov našej advokátskej kancelárie je jedným z Právnych základov spracúvania Osobných údajov. Naša advokátska kancelária je oprávnená spracúvať Osobné údaje na základe tohto Právneho základu spracúvania len vtedy, ak pri takomto spracúvaní Osobných údajov nedôjde k nepomernému zásahu do Vášho súkromia alebo Vašich práv, a pokiaľ je takéto spracúvanie z Vašej strany očakávateľné.

V prípade spracúvania Osobných údajov vykonávaného na základe ochrany Oprávnených záujmov našej advokátskej kancelárie máte právo vzniesť tzv. námietku proti spracúvaniu Osobných údajov, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vaše námietky je naša advokátska kancelária povinná posudzovať vždy s ohľadom na dôvod ich podania.

V prípade, že vznesiete námietku proti spracúvaniu Osobných údajov zo strany našej advokátskej kancelárie na účely priameho marketingu, Vašej námietke bez ďalšieho vyhovieme a Vaše Osobné údaje nebudú už na tento účel ďalej spracúvané.

V tejto súvislosti dopĺňame, že ukončenie spracúvania Osobných údajov na základe vznesenej námietky pritom nutne nemusí znamenať likvidáciu Osobných údajov; Osobné údaje môžu byť z našej strany ďalej spracúvané na iné účely a podľa iných Právnych základov spracúvania.

Pre prehľadnosť a Vašu informáciu nižšie uvádzame zoznam Účelov spracúvania vykonávaných na základe nášho Oprávneného záujmu:

 • ochrana našich práv a právom chránených záujmov;
 • ochrana majetku našej advokátskej kancelárie;
 • marketingové oslovovanie našich súčasných klientov (priamy marketing);
 • klientska administratíva.

8. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými Účelmi spracúvania, a len také Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné najmä pre riadne poskytovanie služieb a dodržiavanie príslušných povinností zo strany našej advokátskej kancelárie. Naša advokátska kancelária spracúva nasledovné kategórie Osobných údajov:

 • identifikačné údaje – Osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii Dotknutej osoby (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, podpis atď.)
 • kontaktné údaje – Osobné údaje umožňujúce kontakt s Dotknutou osobu (najmä doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.);
 • platobné údaje – Osobné údaje nevyhnutné pre účtovanie odmien za poskytovanie našich služieb alebo napr. pre vykonávanie advokátskych úschov peňažných prostriedkov (napr. číslo účtu, označenie bankovej inštitúcie a ďalšie transakčné údaje);
 • profilové údaje – základná fyziologická charakteristika (vek, pohlavie), sociálno-ekonomické údaje (napr. údaje o príjmoch, vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí), sociálno-demografické charakteristiky (rodinný stav, počet detí, informácie o bydlisku a domácnosti, vzdelanie, pracovné zaradenie a pod.);
 • citlivé údaje – ide o Osobné údaje osobitných kategórií (napr. údaje vypovedajúce o Vašom zdravotnom stave či sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, údaje o politických názoroch, náboženskom vierovyznaní alebo o členstve v odborových organizáciách) a údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky;
 • Osobné údaje vzniknuté našou činnosťou – ide najmä o nami pridelené identifikátory pre evidenčné účely (napr. číslo, pod ktorým ste evidovaní v našom informačnom systéme), záznamy o Vami preferovanom jazyku pre komunikáciu alebo o Vašich špecifických požiadavkách, ktoré nám boli oznámené;
 • Osobné údaje tretích osôb – ide o Osobné údaje rodinných príslušníkov, ktoré nám obvykle oznamujete pri poskytovaní právnych služieb (napr. údaje týkajúce sa Vášho manžela / manželky, detí a ďalších osôb);
 • ostatné údaje – ide o údaje nepatriace do žiadnej z vyššie uvedených kategórií týkajúce sa Vašej osoby (napr. údaje o tom, že je proti Vám vedené exekučné konanie, konkurzné či iné konanie).

9. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária získava Osobné údaje z rôznych zdrojov, pričom základným zdrojom je sama Dotknutá osoba.

Najčastejšie nám Vaše Osobné údaje oznámite v rámci poskytovania právnych služieb, pri následnej komunikácii či vybavovaní Vašich požiadaviek a pokynov, avšak v niektorých situáciách sme nútení takto poskytnuté Osobné údaje dopĺňať z verejných zdrojov alebo od tretích osôb. Osobné údaje získavame aj vlastnou činnosťou v rámci poskytovania právnych služieb.

Medzi základné zdroje Osobných údajov teda patria:

 • verejné zdroje – ide predovšetkým o verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, register úpadcov, kataster nehnuteľností, živnostenský register, centrálny register exekúcii a pod.);
 • interné zdroje – Osobné údaje vznikajúce priamo v rámci poskytovania právnych služieb a ďalšej internej činnosti;
 • tretie osoby – ide o Osobné údaje získané od tretích osôb (napr. informácie získané od protistrany v rámci súdneho sporu).

10. POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NAŠEJ ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII

Poskytnutie Osobných údajov našej advokátskej kancelárii je dobrovoľné; v niektorých prípadoch by Vám však naša advokátska kancelária bez získaných Osobných údajov nebola schopná poskytovať svoje služby. V niektorých prípadoch nám zber Osobných údajov ukladajú priamo príslušné právne predpisy (napr. spracúvanie rodného čísla pre účely Vašej identifikácie).

V prípade, že príslušné právne predpisy vyžadujú udelenie Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov, budú Osobné údaje zo strany našej advokátskej kancelárie spracúvané iba na základe Vami slobodne udeleného súhlasu so spracúvaním Osobných údajov. Takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

11. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše Osobné údaje zásadne spracúvame v rámci našej advokátskej kancelárie. V prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi či opodstatnených Oprávneným záujmom našej advokátskej kancelárie či Vami udeleným súhlasom so spracúvaním Osobných údajov môžu byť Vaše Osobné údaje spracúvané aj subjektami mimo našej advokátskej kancelárie.

Osobné údaje najčastejšie sprístupňujeme spolupracujúcim advokátom, prekladateľom, tlmočníkom a ďalším pracovníkom našej advokátskej kancelárie, ako aj jednotlivým Sprostredkovateľom Osobných údajov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s našou advokátskou kanceláriou. Naša advokátska kancelária spolupracuje výhradne
s takými partnermi, ktorí spĺňajú najprísnejšie požiadavky v oblasti ochrany Osobných údajov.

Medzi Príjemcov Osobných údajov patria najčastejšie poskytovatelia IT služieb, bankové inštitúcie, audítorské spoločnosti, znalci, tlmočníci, účtovníci a daňoví poradcovia a pod.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytované ďalším Prevádzkovateľom Osobných údajov, najčastejšie orgánom štátnej správy, súdom, rozhodcom či rozhodcovským súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom bankového dohľadu, exekútorským úradom, notárom, konkurzným a reštrukturalizačným správcom atď.

Medzi Príjemcov Vašich Osobných údajov môžu patriť aj tretie osoby, ako napr. účastníci sporov, prípadne ich zástupcovia. V takom prípade sú však Vaše Osobné údaje vždy odovzdávané v rámci plnenia povinností vyplývajúcich pre našu advokátsku kanceláriu z uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, prípadne z príslušných právnych predpisov, vždy však za maximálneho rešpektovania povinnosti mlčanlivosti a ďalších povinností našej advokátskej kancelárie vo vzťahu k našim klientom.

12. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

Vzhľadom na skutočnosť, že naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo aj v súčinnosti so zahraničnými subjektami, môže dochádzať k prenosu Osobných údajov aj mimo územia Slovenskej republiky. V drvivej väčšine prípadov ide o prenos Osobných údajov v rámci štátov Európskej únie, ktoré zdieľajú rovnaké štandardy ochrany Osobných údajov ako Slovenská republika.

K prenosu Osobných údajov mimo Európskej únie dochádza v úplne výnimočných prípadoch a v súlade so všeobecnými zásadami pre prenos Osobných údajov stanovených v čl. 44 a násl. GDPR.

13. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša advokátska kancelária spracúva Osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania a ďalej po dobu, počas ktorej je naša advokátska kancelária ako Prevádzkovateľ Osobných údajov povinná Osobné údaje spracúvať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Naša advokátska kancelária striktne dodržiava interné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že Osobné údaje nie sú spracúvané dlhšie, než je nevyhnutné.

V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním Osobných údajov na konkrétny Účel spracúvania sú Vaše Osobné údaje spracúvané po dobu, ktorá je v súlade s dobou, na ktorú ste Váš súhlas so spracúvaním Osobných údajov udelili. Na základe Oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie bola doba spracúvania Osobných údajov nastavená tak, aby zodpovedala danému Účelu spracúvania.

Po skončení našej spolupráce významne obmedzíme použitie Vašich Osobných údajov, avšak Osobné údaje aj naďalej uchovávame z dôvodu plnenia povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi (najmä plnenie archivačnej povinnosti) a z dôvodu ochrany Oprávnených záujmov našej advokátskej kancelárie v podobe ochrany našich práv a uplatňovania nárokov v prípadnom súdnom či inom konaní. Ak zistíme, že Vaše Osobné údaje už nie sú potrebné pre žiaden z určených Účelov ich spracúvania, automaticky takéto Osobné údaje vymažeme.

Účel spracúvaniaDoba spracúvania
poskytovanie právnych služieb a zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej mocipo celú dobu trvania zmluvného vzťahu
plnenie povinností stanovených právnymi predpismipo dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi
spolupráca s obchodnými partnermipo dobu trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom
náborová činnosťpo dobu trvania výberového konania a v prípade udeleného súhlasu so spracúvaním Osobných údajov po dobu, na ktorú bol súhlas udelený
organizovanie vzdelávacích a spoločenských akciípo dobu trvania vzdelávacej či spoločenskej akcie a 1 rok po jej skončení
zasielanie obchodných oznámení a ponúk služiebpo celú dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 1 roka po skončení zmluvného vzťahu (u súčasných klientov), prípadne po dobu, na ktorú bol udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov
ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov našej advokátskej kanceláriepo dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, iba ak osobitné právne predpisy nestanovia inak (napr. upravujúce výkon advokácie), alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať Osobné údaje po inú dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom
klientska administratívapo dobu poskytovania právnych a súvisiacich služieb

14. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je zásadnou prioritou našej advokátskej kancelárie. Osobné údaje sú
pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou, pričom naša advokátska kancelária disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, ktoré zaisťujú ochranu Osobných údajov pred neoprávneným prístupom, prenosom, stratou, zničením a iným možným zneužitím.

Osoby, ktoré s Vašimi Osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti. Náš IT systém je pravidelne testovaný a udržiavaný externým Sprostredkovateľom, s ktorým má naša advokátska kancelária uzavretú zmluvu o spracúvaní Osobných údajov.

15. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aby ste mali väčší prehľad a kontrolu nad Osobnými údajmi, ktoré o Vás naša advokátska kancelária spracúva, ste oprávnení využiť nižšie uvedené práva.

Niektoré práva Vám patria za každých okolností (napr. právo na prístup k Osobným údajom alebo právo na ich opravu), zatiaľ čo niektoré práva možno využiť iba za splnenia určitých podmienok (napr. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu máte iba v prípadoch spracúvania Osobných údajov vykonávaného na základe Oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, právo na prenosnosť máte iba v prípade spracúvania Osobných údajov založeného na Vašom súhlase alebo pri spracúvaní nevyhnutnom pre splnenie zmluvy).

 • Právo na prístup k Osobným údajom: ak našu advokátsku kanceláriu požiadate o informáciu týkajúcu sa spracúvania Vašich Osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu informácie o tom, aké Osobné údaje o Vás spracúvame a ďalšie súvisiace informácie (napr. Účel spracúvania, kategórie Osobných údajov, doba ich spracúvania, zdroj Osobných údajov). Máte právo požadovať aj kópiu spracúvaných Osobných údajov. Za jej opakované poskytnutie je však naša advokátska kancelária oprávnená požadovať primeraný poplatok zodpovedajúci vynaloženým administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných Osobných údajov:V prípade, že zistíte, že o Vás spracúvame nepresné či neúplné Osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Opravu či doplnenie Osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti našej advokátskej kancelárie.
 • Právo na výmaz: Vaše Osobné údaje mažeme automaticky potom, čo stratíme oprávnenie na ich spracúvanie (typicky uplynutím doby spracúvania u posledného z účelov, na ktorý Vaše Osobné údaje spracúvame). O výmaz Osobných údajov sa teda nemusíte starať. V prípade, že našu advokátsku kanceláriu napriek tomu požiadate o výmaz Osobných údajov, vyhovieme Vám
  pod podmienkou, že (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo (ii) spracúvanie Osobných údajov je protiprávne, alebo (iii) vznesiete námietku proti spracúvaniu Osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich Osobných údajov, alebo (iv) odpadla zákonná povinnosť na spracúvanie Osobných údajov stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo (v) odvoláte súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Právo na výmaz Osobných údajov Vám naopak neprináleží v prípade, že spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti alebo pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej advokátskej kancelárie či pre archivačné účely.
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu: ak si neželáte, aby sme pokračovali v spracúvaní Vašich Osobných údajov, ktoré vykonávame na základe ochrany Oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, ste oprávnení vzniesť tzv. námietku proti spracúvaniu Osobných údajov. Pri vznesení takejto námietky je naša advokátska kancelária vždy povinná posúdiť, či záujem na ochrane Vašich Osobných údajov prevažuje nad Oprávneným záujmom našej advokátskej kancelárie, pre ktorý Vaše Osobné údaje spracúvame. V prípade, že dospejeme k záveru, že Váš záujem na ochrane Vašich Osobných údajov prevažuje, prestaneme Vaše Osobné údaje na tento účel spracúvať. V prípade, že vznesiete námietku proti spracúvaniu Osobných údajov zo strany našej advokátskej kancelárie na účely priameho marketingu, Vašej námietke bez ďalšieho vyhovieme a Vaše Osobné údaje nebudú už na tento účel ďalej spracúvané.
 • Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov: právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov Vám prináleží len v prípade (i) vznesenia námietky proti spracúvaniu Osobných údajov realizovanom na základe Oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, alebo (ii) spochybňovania presnosti nami spracúvaných Osobných údajov, alebo (iii) protiprávneho spracúvania Osobných údajov a súčasného odmietnutia ich výmazu z Vašej strany, alebo (iv) keď nepotrebujeme Osobné údaje pre Účely spracúvania, ale Vy Osobné údaje napriek tomu budete požadovať pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov.
  V prípade splnenia uvedených podmienok Vaše Osobné údaje dočasne zneprístupníme a po určitú dobu nebudeme spracúvať.
 • Právo na prenosnosť Osobných údajov: ak to budete potrebovať, napríklad pre uľahčenie komunikácie s iným Prevádzkovateľom, máte právo získať nám poskytnuté Osobné údaje
  v štruktúrovanom a bežne používanom elektronickom formáte. Toto právo Vám patrí v prípade spracúvania Osobných údajov vykonávaného na základe Vášho súhlasu alebo pri plnení príslušnej zmluvy.
 • Právo odvolať súhlas: v prípade, že ste našej advokátskej kancelárii udelili súhlas
  so spracúvaním Osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu ukončíme spracúvanie Vašich Osobných údajov, ku ktorých spracúvaniu nemáme iný Právny základ spracúvania. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Osobných údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť: máte právo kedykoľvek sa obrátiť so sťažnosťou alebo podnetom týkajúcim sa spracúvania Vašich Osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je

v Českej republike: Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz;

v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Hraničná 12, PSČ 820 07, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

v Poľskej republike: Urząd Ochrony Danych Osobowych, so sídlom Warszawa, Stawki 2, PSČ 00-193, webová stránka https://uodo.gov.pl/.

Aby sme Vám uľahčili uplatnenie Vašich práv, môžete využiť formulár, ktorý je dostupný tu.

16. INFORMOVANIE O PRIJATÝCH OPATRENIACH

Informácie o prijatých opatreniach v súvislosti s uplatnením Vašich práv Vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Vo výnimočných prípadoch (najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky) je naša advokátska kancelária oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O prípadnom predĺžení Vás samozrejme budeme včas informovať.

17. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Tieto informácie o spracúvaní Osobných údajov sú platné a účinné ku dňu 25.05.2018. Aktuálne znenie je uverejnené na webových stránkach www.dolezalpartners.com.