INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria prawna niniejszym pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności o rodzaju gromadzonych danych osobowych, rodzaju źródeł, z których dane osobowe zyskuje, o celu przetwarzania danych osobowych, jakim podmiotom trzecim jest uprawniona przekazywać dane osobowe oraz o prawach, które Państwu przysługują w danym zakresie.

Dane osobowe chronimy jako ściśle poufne i zawsze traktujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

1. DEFINICJE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące konkretnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imię, wiek, data urodzenia, adres IP)

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.

Cel przetwarzania oznacza odpowiedni powód przetwarzania Danych osobowych przez naszą kancelarię adwokacką.

Podstawa prawna przetwarzania oznacza przez przepisy prawne uprawnienie Administratora do przetwarzania Danych osobowych.

Prawnie uzasadniony interes oznacza jedną z Podstaw prawnych przetwarzania, reprezentując interes naszej kancelarii adwokackiej w przetwarzaniu Danych osobowych, w którego sprawie Osoba, której dane dotyczą, miała uzasadnione oczekiwania, oraz który nadmiernie nie narusza prywatności i praw do ochrony Danych osobowych danej Osoby, której dane dotyczą (np. interes w ochronie praw naszej kancelarii adwokackiej podczas postępowania sądowego lub innych).

Osoba, której dane dotyczą oznacza osobę fizyczną, której dotyczą Dane osobowe (zazwyczaj klient lub partner biznesowy naszej kancelarii adwokackiej).

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, która ustala Cel przetwarzania Danych osobowych oraz sposoby, za pomocą których zostanie przetwarzanie Danych osobowych zrealizowane.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną upoważnioną przez Administratora do wykonywania określonej czynności, przy której konieczne jest przetwarzanie Danych osobowych (np. usługodawca z zakresu IT).

Odbiorca oznacza podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe (np. urząd skarbowy, sąd itp.)

2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka przestrzega najwyższych standardów ochrony Danych osobowych podczas ich przetwarzania, w szczególności przestrzega w maksymalnym możliwym zakresie następujących zasad:

zgodność z prawem nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe rzetelnie i wyłącznie w sposób zgodny z prawem;

przejrzystość nasza kancelaria adwokacka dba, by wszystkie informacje dotyczące Danych osobowych były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe;

ograniczenie celu nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe wyłącznie w uprzednio określonych i prawnie uzasadnionych celach;

minimalizacja nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do właściwego ustalonego Celu przetwarzania;

prawidłowość nasza kancelaria adwokacka przetwarza wyłącznie prawidłowe Dane osobowe, które w razie potrzeby aktualizuje;

ograniczenie czasowe nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do Celu przetwarzania;

bezpieczeństwo nasza kancelaria chroni oraz przetwarza Dane osobowe w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa Danych osobowych a który uniemożliwia nieuprawniony dostęp do Danych osobowych, ich zmianę, zniszczenie lub utratę, oraz ich nadużycie; nasza kancelaria adwokacka przestrzega odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych.

3. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób, w jaki nasza kancelaria adwokacka przetwarza Państwa Dane osobowe, zawiera ręczne i zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych w systemach wewnętrznych i bazach danych naszej kancelarii adwokackiej.

Państwa Dane osobowe są przetwarzane głównie przez pracowników naszej kancelarii oraz adwokatów współpracujących z naszą kancelarią lub przez osoby trzecie, które zostały upoważnione do przetwarzania Państwa Danych osobowych przez naszą kancelarię adwokacką lub które przetwarzają Dane osobowe w celu wypełniania obowiązków określonych przez obowiązujące przepisy prawne.

4. ADMINISRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Podczas przetwarzania Państwa Danych osobowych nasza kancelaria adwokacka działa z pozycji Administratora Danych osobowych. W razie jakichkolwiek wymogów, uwag, wniosków lub skarg dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez naszą kancelarię adwokacką mogą się Państwo z naszą kancelarią skontaktować za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Republika Czeska:

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář  

ul. Koliště 1912/13

602 00 Brno  

Republika Czeska   

Tel.: +420 543 217 520

Fax: +420 543 217 522

ID skrzynki danych: zz28de4

E-mail: office@dolezalpartners.com

Republika Słowacka:

Doležal & Partners, s. r. o. 

ul. Michalská 9

811 03 Bratislava

Republika Słowacka 

Tel.: +421 245 529 779

Fax: +421 245 529 779

ID skrzynki danych: E0005594142

E-mail: bratislava@dolezalpartners.com

Rzeczpospolita Polska:

Ondřej Doležal & Partners, kancelaria prawna

ul. A. Lubomirskiego 27/1  

31-509 Kraków

Rzeczpospolita Polska

Tel. +48 500 174 062

E-mail: krakow@dolezalpartners.com

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe w związku ze świadczeniem usług prawnych a doradztwa w dziedzinie prawa oraz związaną z tym działalnością gospodarzą, jak również w związku z organizacją wydarzeń edukacyjnych oraz społecznościowych.

Dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez naszą kancelarię w następujących Celach:

 • świadczenie usług prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej – w szczególności dotyczy to świadczenia usług prawnych a spełniania wymagań oraz instrukcji klientów zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi przede wszystkim wykonywanie zawodu adwokata;
 • wypełnienie obowiązków określonych przepisami prawnymi – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków określonych odpowiednimi przepisami prawnymi, w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, prowadzenia akt prawnych i innych obowiązków wynikających z przepisów zawodowych i innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata;
 • współpraca z partnerami biznesowymi – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych w ramach relacji z partnerami biznesowymi naszej kancelarii adwokackiej, partnerskimi kancelariami adwokackimi oraz innymi kancelariami a dostawcami produktów oraz usług dla naszej kancelarii;
 • rekrutacja – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych kandydatów do pracy lub poszukujących innej formy współpracy z naszą kancelarią;
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych i społecznościowych – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych np. w ramach rejestracji uczestników zajęć a wydarzeń społecznościowych organizowanych przez naszą kancelarię, możliwe kontaktowanie uczestników itp.;
 • wysyłanie komunikatów handlowych i ofert świadczenia usług – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych podczas oferowania usług prawnych naszej kancelarii zgodnie z zasadami określonymi przepisami zawodowymi związanymi z wykonywaniem zawodu adwokata;
 • ochrona majątku, praw a prawem chronionych interesów naszej kancelarii adwokackiej – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub ochroną roszczeń naszej kancelarii adwokackiej, także w odniesieniu do majątku naszej kancelarii adwokackiej;
 • administracja dotycząca klientów – dotyczy to przetwarzania Danych osobowych związanych z wewnętrzną administracją byłych, obecnych i potencjalnych klientów naszej kancelarii adwokackiej, systemu zarządzania aktami klientów a indywidualnych spraw.

6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe wyłącznie zgodnie z Podstawami prawnymi w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszą kancelarię adwokacką zgodnie z następnymi Podstawami prawnymi:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych, Dane osobowe zostaną przez naszą kancelarię przetwarzane dla jednego lub więcej określonych celów, do których ma taka zgoda zastosowania i tylko przez okres, na który zgoda została ograniczona;
 • wykonanie umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy na wniosek Osoby, której dane dotyczą – nasza kancelaria może również przetwarzać Dane osobowe w związku ze świadczeniem usług prawnych oraz związanego z tym doradztwa na podstawie umowy o świadczeniu usług prawnych lub innych odpowiednich umów, zawartych pomiędzy Państwem a naszą kancelarią adwokacką, tj. również w związku z negocjacją takich umów;
 • wypełnienie obowiązku prawnego naszej kancelarii adwokackiej – w razie istnienia jakiegokolwiek obowiązku naszej kancelarii adwokackiej do przetwarzania Danych osobowych określonego w odpowiednich przepisach prawnych, Dane osobowe zostaną przetwarzane zgodnie z danym obowiązkiem;
 • uzasadnione interesy naszej kancelarii adwokackiej – szczegóły na temat niniejszej podstawy prawnej zob. pkt. 7 niniejszego dokumentu.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU

Ochrona Uzasadnionych interesów naszej kancelarii adwokackiej jest jedną z Podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych. Nasza kancelaria adwokacka jest uprawniona do przetwarzania Danych osobowych na podstawie tej Podstawy prawnej przetwarzania wyłącznie w przypadku, gdy podczas takiego przetwarzania Danych osobowych nie dochodzi do nieproporcjonalnego naruszania Państwa prywatności lub Państwa praw oraz gdy Państwo takiego przetwarzania przewidujecie.  

W przypadku przetwarzania Danych osobowych przeprowadzonego na podstawie ochrony Uzasadnionych interesów naszej kancelarii adwokackiej mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie powodów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji. Nasza kancelaria jest zobowiązana do rozpatrzenia Państwa sprzeciwu w odniesieniu do przyczyny jego wniesienia.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzaniu Danych osobowych przez naszą kancelarię adwokacką w celu marketingu bezpośredniego kancelaria nie odmówi podjęcia działań i Państwa Dane osobowe nie będą już w niniejszym celu przetwarzane.

W związku z tym dodajemy, że zakończenie przetwarzania Danych osobowych na podstawie wniesionego sprzeciwu niekoniecznie oznacza zniszczenia Danych osobowych; Dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez naszą kancelarię w innym celu lub zgodnie z innymi Podstawami prawnymi przetwarzania.

Ze względu na przejrzystość oraz dla Państwa wiadomości niżej podajemy listę Celów przetwarzania przeprowadzanych w ramach naszego Uzasadnionego interesu:

 • ochrona naszych praw a interesów chronionych przez prawo;
 • ochrona majątku naszej kancelarii adwokackiej;
 • adresowanie do naszych istniejących klientów w celu marketingu (marketingu bezpośredniego);
 • administracja dotycząca klientów.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie będzie miał dla Państwa żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Jeśli udzielili Państwo naszej kancelarii prawnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do jej odwołania w dowolnym momencie poprzez wysłanie zgłoszenia na podane powyżej adresy kontaktowe.

Po odwołaniu zgody nasza kancelaria prawna zaprzestanie przetwarzanie danych osobowych, co do których przetwarzania nie ma innej podstawy prawnej. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania opartego na udzielonej wcześniej zgodzie.

Nasza kancelaria prawna przetwarza dane osobowe na podstawie zgody w związku z następującymi celami przetwarzania:

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego w Republice Czeskiej w odniesieniu do potencjalnych klientów;
 • przetwarzanie zdjęć / materiałów wideo do promocji i prezentacji naszej kancelarii prawnej.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI W REPUBLICE CZESKIEJ

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania komunikatów handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Sb., o niektórych usługach spółek informatycznych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (dalej zwanej także jako „ustawa nr 480/2004 Sb.„).

Komunikat handlowy oznacza dowolną formę komunikacji, w tym reklamy i oferty usług, której celem jest bezpośrednie lub pośrednie wsparcie usług lub wizerunku naszej kancelarii prawnej (w szczególności tzw. newslettery).

Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania komunikatów handlowych potencjalnym klientom (tj. osobom, które dotychczas nie skorzystały z usług prawnych naszej kancelarii prawnej) jest możliwe wyłącznie na podstawie ich zgody, przy czym samo wysyłanie komunikatów handlowych będzie prowadzone również wyłącznie na podstawie zgody konkretnego potencjalnego klienta (zgodnie z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb.).

Przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania komunikatów handlowych do obecnych klientów (czyli osób, które już skorzystały z usług prawnych naszej kancelarii prawnej) jest możliwe nawet bez ich zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej kancelarii prawnej, przy czym  do samego wysyłania komunikatów handlowych jest nasza kancelaria prawna uprawniona również bez zgody odpowiedniego obecnego klienta (zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb.), jednakże tylko w przypadku, gdy odpowiedni obecny klient nie odmówił otrzymywania komunikatów handlowych.

W celu wysyłania komunikatów handlowych nasza kancelaria prawna przetwarza imię i nazwisko, nazwę spółki, stanowisko w spółce oraz adres poczty elektronicznej  obecnych / potencjalnych klientów.

Nasza kancelaria prawna zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego natychmiast po wyrażeniu sprzeciwu przez obecnego / potencjalnego klienta wobec takiego przetwarzania, poprzez:

 • odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób analogiczny do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • tzw. rezygnację z otrzymywania komunikatów handlowych, którą można dokonać w każdym otrzymanym komunikacie handlowym.

10. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe zgodnie z powyżej określonymi Celami przetwarzania oraz przetwarza Dane osobowe, które są niezbędne w szczególności do prawidłowego świadczenia usług i przestrzegania odpowiednich obowiązków przez naszą kancelarię adwokacką. Nasza kancelaria adwokacka przetwarza następujące kategorie Danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne – Dane osobowe służące do jednoznacznej i niewątpliwej identyfikacji Osoby, której dane dotyczą (w szczególności imię, nazwisko, tytuł, dana urodzenia, podpis itp.);
 • dane kontaktowe – Dane osobowe umożliwiające kontakt z Osobą, której dane dotyczą (w szczególności adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mailowy itp.);
 • dane płatnicze – Dane osobowe niezbędne do rozliczenia wynagrodzenia za świadczenie naszych usług lub np. w celu prowadzenia depozytu adwokackiego środków pieniężnych (np. numer konta, identyfikacja instytucji bankowej i inne dane dotyczące transakcji);
 • dane profilu – podstawowe cechy fizjologiczne (wiek, płeć), społeczno-ekonomiczne dane (np. dane dotyczące dochodów, majątku), cechy społeczno-demograficzne (stan cywilny, liczba dzieci, informacje o mieszkaniu i gospodarstwie domowym, edukacji, pozycji w pracy itp.);
 • dane wrażliwe – dotyczą to szczególnych kategorii Danych osobowych (np. dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące poglądów politycznych, przekonania religijne lub przynależność do związków zawodowych) a dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
 • dane osobowe generowane przez nasze działania – dotyczy to w szczególności identyfikatory przez nas przydzielone w celu ich ewidencji (np. numer, pod którym Państwo występujecie w naszym systemie informacyjnym), zapis dotyczący preferowanego przez Państwa języka komunikacji lub Państwa specyficzne wymagania, które nam zostały przekazane;
 • dane osobowe trzecich podmiotów – dotyczy to Danych osobowych członków rodziny, które są zazwyczaj nam przekazywane w związku ze świadczeniem usług prawnych (np. dane dotyczące małżonka / małżonki, dzieci i innych osób);
 • inne dane – są to dane dotyczące Państwa, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii (np. informacja o postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Państwa, o postępowaniu upadłościowym lub innym).

11. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka uzyskuje Dane osobowe z różnych źródeł. Podstawowym źródłem jest sama Osoba, której dane dotyczą.

Zazwyczaj ujawniają nam Państwo Dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, podczas późniejszej komunikacji lub realizacji Państwa wymagań i instrukcji, ale w niektórych przypadkach musimy przez Państwa ujawnione Dane osobowe uzupełnić ze źródeł publicznych lub od podmiotów trzecich. Dane osobowe uzyskujemy również za pośrednictwem własnych działań w ramach świadczenia usług prawnych.

Podstawowe źródła Danych osobowych obejmują:

 • źródła publiczne – są to głównie publicznie dostępne rejestry, listy i ewidencje (np. rejestr przedsiębiorców, rejestr upadłości, rejestr nieruchomości, rejestr działalności gospodarczych, centralny rejestr komorniczy itp.)
 • źródła wewnętrzne – Dane osobowe generowane bezpośrednio w ramach świadczenia usług prawnych i innych działań wewnętrznych;
 • osoby trzecie – dotyczy to Danych osobowych uzyskanych od osób trzecich (np. informacje uzyskane od strony przeciwnej w ramach postępowania sądowego).

12. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe zasadniczo są przetwarzane w ramach naszej kancelarii adwokackiej. W przypadkach określonych przez odpowiednie przepisy prawne lub usprawiedliwiony Uzasadnionym interesem naszej kancelarii adwokackiej oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Danych osobowych udzielonej, Państwa Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty spoza naszej kancelarii adwokackiej.

Dane osobowe najczęściej udostępniamy współpracującym adwokatom, tłumaczom oraz innym pracownikom naszej kancelarii adwokackiej, a także poszczególnym Podmiotom przetwarzającym Dane osobowe, które zawarły umowę z naszą kancelarią. Nasza kancelaria adwokacka współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy spełniają rygorystyczne wymagania w dziedzinie ochrony Danych osobowych.

Odbiorcami Danych osobowych są najczęściej usługodawcy z zakresu IT, instytucje bankowe, firmy audytorskie, biegli, tłumacze, księgowi oraz doradcy podatkowi itp.

Ponadto Dane osobowe mogą być przekazywane innym Administratorom Danych osobowych, najczęściej organom państwowym, sądom, arbitrom lub sądom arbitrażowym, organom ścigania, nadzorcom bankowym, komornikom, notariuszom, syndykom itp. Odbiorcami Państwa Danych osobowych mogą być również osoby trzecie, takie jak uczestnicy sporów lub ich przedstawiciele. Jednak w danym przypadku Państwa Dane osobowe są zawsze przekazywane w ramach wypełnienia zobowiązań naszej kancelarii prawnej wynikających z zawartej umowy o świadczeniu usług prawnych lub z odpowiednich przepisów prawnych, zawsze jednak z maksymalnym przestrzeganiem obowiązku poufności i innych obowiązków naszej kancelarii adwokackiej wobec naszych klientów.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICE

Ze względu na fakt, że nasza kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne również we współpracy z podmiotami zagranicznymi, Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium, na którym znajduje się siedziba danego Administratora. W zdecydowanej większości przypadków Dane osobowe są przekazywane w ramach krajów Unii Europejskiej, które podzielają takie same standardy ochrony Dany osobowych.

Przekazywanie Danych osobowych poza Unię Europejską odbywa się w wyjątkowych przypadkach i zgodnie z ogólnymi zasadami przekazywania Danych osobowych określonych w art. 44 i n. RODO.

14. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza kancelaria adwokacka przetwarza Dane osobowe wyłącznie przez okres, który jest niezbędny ze względu na Cele ich przetwarzania oraz przez okres, w którym nasza kancelaria adwokacka jako Administrator Danych osobowych ma obowiązek przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasza kancelaria adwokacka ściśle przestrzega wewnętrznych zasad archiwizacji, które zapewniają, że Dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym Celu przetwarzania, Dane osobowe są przetwarzane przez okres zgodny z czasem, na który Państwo udzielili zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Na podstawie Uzasadnionych interesów naszej kancelarii okres przetwarzania Danych osobowych zostaje dostosowany do Celu przetwarzania.

Po zakończeniu naszej współpracy znacząco ograniczamy korzystanie z Państwa Danych osobowych, ale Dane osobowe będziemy i nadal przechowywać w celu wypełnienia zobowiązań określonych przez obowiązujące przepisy prawne (w szczególności wypełnianie obowiązków związanych z archiwizacją) oraz w celu ochrony Uzasadnionych interesów naszej kancelarii adwokackiej w zakresie ochrony naszych praw i dochodzenia roszczeń w możliwych postępowaniach sądowych lub innych. Jeżeli okaże się, że Państwa Dane osobowe nie są już potrzebne do żadnego z określonych celów, automatycznie takie Dane osobowe usuniemy.

Cel przetwarzaniaOkres przetwarzania
świadczenie usług prawnych a reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji publicznejprzez cały okres trwania umowy
wypełnianie zobowiązań określonych w przepisach prawnychprzez okres określony przez odpowiednich przepisach prawnych
współpraca z partnerami biznesowymiprzez cały okres trwania umowy z partnerami biznesowymi
rekrutacjapodczas trwania procesu rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych przez okres, na który zgody udzielono
organizacja wydarzeń edukacyjnych i społecznościowychpodczas trwania wydarzenia edukacyjnego lub społecznościowego oraz 1 rok po ich zakończeniu
wysyłanie komunikatów handlowych i ofert świadczenia usługpodczas trwania umowy oraz przez 1 rok po ukończeniu umowy (dla obecnych klientów) lub przez okres, na który udzielono zgody na przetwarzanie Danych osobowych
ochrona majątku, praw i prawem chronionych interesów naszej kancelarii adwokackiej  przez okres 10 lat po ukończeniu umowy, chyba że szczególne przepisy prawne stanowią inaczej (np. dotyczące wykonywania zawodu adwokata) lub w uzasadnionych przypadkach nie powstaje konieczność przechowywania Danych osobowych przez inny okres w związku z konkretną sprawą
administracja dotycząca klientówpodczas świadczenia usług prawnych i związanych z tym usług

15. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych jest podstawowych priorytetem naszej kancelarii adwokackiej. Dane osobowe podlegają stałej kontroli fizycznej, elektronicznej i proceduralnej, a nasza kancelaria adwokacka posiada mechanizmy kontroli, techniki i bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, transferem, utratą, zniszczeniem i innym niewłaściwym wykorzystaniem.

Osoby mające kontakt z Państwa Danymi osobowymi w ramach wykonywania pracy lub zobowiązań umownych, są również zobowiązane do zachowania poufności. Nasz system informatyczny jest regularnie testowany i utrzymywany przez zewnętrzny Podmiot przetwarzający, z którym nasza kancelaria zawarła umowę o przetwarzaniu Danych osobowych.

16. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu uzyskania lepszego wglądu oraz kontrolę nad Danymi osobowymi, które dla Państwa przetwarza nasza kancelaria adwokacka, jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z poniższych praw.

Niektóre z niniejszych praw przysługują Państwu we wszystkich okolicznościach (np. prawo dostępu do Danych osobowych lub prawo do ich sprostowania), niektóre z niniejszych praw mogą przysługiwać tylko w określonych warunkach (np. prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje Państwu wyłącznie w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie Uzasadnionego interesu naszej kancelarii adwokackiej, prawo do przesyłania przysługuje Państwu wyłącznie w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub podczas przetwarzania koniecznego do wykonania umowy).

 • Prawo dostępu do Danych osobowych: jeśli zwrócą się Państwo do naszej kancelarii z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących Państwa Danych osobowych, bezzwłocznie Państwu przekażemy informacje o tym, które Dane osobowe przetwarzamy oraz dalsze związane z tym informacje (np. cel przetwarzania, kategorie Danych osobowych, okres ich przetwarzania, źródło Danych osobowych). Mają Państwo również prawo do zażądania kopii przetwarzanych Danych osobowych. W przypadku powtarzającego się przekazywania informacji nasza kancelaria jest uprawniona do żądania opłaty odpowiadającej poniesionym kosztom administracyjnym.
 • Prawo do sprostowania oraz uzupełnienia Danych osobowych: Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy Państwa niedokładne lub niekompletne Dane osobowe, mają Państwo prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienia. Sprostowania oraz uzupełnienia dokonamy bez zbędnej zwłoki, ale zawsze z uwzględnieniem technicznych możliwości naszej kancelarii adwokackiej.
 • Prawo do usunięcia: Państwa Dane osobowe zostaną usunięte automatycznie po utracie upoważenienia do ich przetwarzania (zazwyczaj po upływie okresu przetwarzania ostatniego z celów,  dla których przetwarzamy Państwa Dane osobowe). W przypadku gdy złożycie Państwo do naszej kancelarii wniosek o usunięcie Danych osobowych, dane żądanie spełnimy pod warunkiem, że (i) Dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub (ii) przetwarzanie Danych osobowych jest nielegalne lub (iii) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych oraz nie istnieje żadny nadrzędny uzasadniony powód do przetwarzania Państwa Danych osobowych lub (iv) przestał istnieć ustawowy obowiązek przetwarzania Danych osobowych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawa krajowego lub (v) cofną Państwo zgodę na przetwarzanie Danych osobowych. Natomiast nie mają Państwo prawa do usunięcia Danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne do przestrzegania ustawowego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń naszej kancelarii adwokackiej lub do celów archiwalnych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: jeżeli Państwo sobie nie życzycie, abyśmy kontynuowali przetwarzanie Państwa Danych osobowych, które przeprowadzamy na podstawie ochrony Uzasadnionego interesu naszej kancelarii adwokackiej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu nasza kancelaria adwokacka jest zobowiązana do oceny, czy interes ochrony Państwa Danych osobowych ma pierwszeństwo przed Prawnie uzasadnionym interesem naszej kancelarii adwokackiej, dla którego przetwarzamy Państwa Dane osobowe. W przypadku stwierdzenia, że interes ochrony Państwa Danych osobowych ma pierwszeństwo, przestaniemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w danym celu. W przypadku gdy Państwo wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych przez naszą kancelarię adwokacką w celu marketingu bezpośredniego, w pełni pozytywnie rozpatrzymy Państwa sprzeciw oraz Państwa Dane osobowe nie będą w danym celu już przetwarzane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych: prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych przysługuje Państwu wyłącznie w następujących przypadkach (i) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych przeprowadzane na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu naszej kancelarii prawnej lub (ii) kwestionowanie prawidłowości Danych osobowych przetwarzanych przez naszą kancelarię adwokacką lub (iii) przetwarzanie Danych osobowych niezgodne z prawem oraz jednoczesne odmówienie przez Państwa ich usunięcia lub (iv) gdy nie potrzebujemy Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne dla Państwa do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, Państwa Dane osobowe zostaną tymczasowo nieudostępnione oraz przez pewnien okres nie będziemy ich przetwarzać.
 • Prawo do przeniesienia danych: jeśli Państwo tego potrzebujecie, np. dla ułatwienia komunikacji z innym Administratorem, mają Państwo prawo do otrzymania Danych osobowych przekazanych naszej kancelarii adwokackiej w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Niniejsze prawo przysługuje Państwu w przypadku przetwarzania Danych osobowych przeprowadzanego na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania odpowiedniej umowy.
 • Prawo do wycofania zgody: w przypadku udzielenia naszej kancelarii adwokackiej zgody na przetwarzanie Danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wycofania danej zgody w dowolnym momencie. Po wycofaniu zgody zakończymy przetwarzanie Państwa Danych osobowych, dla którego nie posiadamy innej Prawnej podstawy przetwarzania. Wycofanie zgody pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania Danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed momentem jej wycofania.
 • Prawo do wniesienia skargi: w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Danych osobowych do organu nadzoru, którym jest

w Republice Czeskiej: Urząd ochrony danych osobowych, z siedzibą w Pradze, ul. Pplk. Sochora 27, kod pocztowy 170 00, strona internetowa www.uoou.cz;

w Republice Słowackiej: Urząd ochrony danych osobowych dla Republiki Słowackiej, z siedzibą w Bratysławie, ul. Hraničná 12, kod pocztowy 820 07, strona internetowa https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

w Rzeczypospolitej Polskiej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibę w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00-193, strona internetowa https://uodo.gov.pl/.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z przysługujących Państwa praw, możecie Państwo skorzystać z formularza udostępnionego tutaj.

17. INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH NAPRAWCZYCH

Informację o podjętych działaniach naprawczych w związku z korzystaniem z Państwa praw udzielimy Państwu bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. W wyjątkowych przypadkach (szczególnie ze względu na złożoność Państwa żądania) nasza kancelaria adwokacka jest uprawniona do przedłużenia danego okresu o 2 miesiące. O możliwym przedłużeniu uprzednio Państwa poinformujemy.

18. WAŻNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Niniejsze informacje dotyczące Danych osobowych obowiązują od 25.05.2018. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.dolezalpartner.com.