Elektronické trhovisko a dynamický nákupný systém z pohľadu záujemcu – podnikateľa

08. 06. 2023 | Mgr. DAVID BENČAT | Zmluvné právo

Za účelom zefektívnenia, stransparentnenia či zrýchlenia verejných obstarávaní je v súčasnosti možné realizovať verejné obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska. Verejné obstarávania realizované prostredníctvom elektronického trhoviska majú však svoje špecifiká a pre zapájanie sa do takto vyhlásených verejných obstarávaní je zo strany podnikateľa ako potenciálneho záujemcu nevyhnutné splniť hneď niekoľko podmienok. Na druhej strane sa v súvislosti s elektronickým realizovaním verejných obstarávaní mnohokrát spomínajú aj pojmy ako elektronická platforma, resp. elektronický kontraktačný systém či tzv. dynamický nákupný systém. Tieto pojmy súvisiace s verejným obstarávaním treba však dôkladne rozlišovať.

V prvom rade treba uviesť, že elektronické trhovisko je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) súčasťou väčšieho celku, a to tzv. elektronickej platformy. Aj keď v tejto súvislosti môžeme pre zjednodušenie radšej tvrdiť, že elektronické trhovisko je súčasťou elektronického kontraktačného systému – tento pojmem totiž označuje webové sídlo, kde sa záujemcovia môžu zapájať ako do elektronického trhoviska, tak aj do  rôznorodých iných elektronicky vyhlásených verejných obstarávaní.

V zmysle dnes už neaktuálnej legálnej definície, ktorá však aj napriek legislatívnym zmenám v zákone, stále vystihuje podstatu tohto systému, je elektronické trhovisko „informačným systémom verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežnedostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.“

Bez zachádzania do väčších podrobností v uvedenej problematike je pre účely tohto článku podstatné v zásade iba to, že v prípade, ak sa má záujemca – podnikateľ záujem uchádzať sa a predkladať ponuky v rámci verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska – cez ktoré je možné obstarávať iba podlimitné zákazky, teda zákazky nižšej hodnoty, a to formou aukcie bežne dostupných tovarov na trhu, je potrebné (i), aby sa zaregistroval na elektronickej platforme, resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, a to na webovej stránke elektronického kontraktačného systému a tiež (ii), aby sa zaregistroval v ďalšom osobitnom registri, a to v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Iba za predpokladu, že podnikateľ je zaregistrovaný ako na elektronickej platforme (resp. v elektronickom kontraktačnom systéme), tak aj v ZHS, bude mu umožnené predkladať ponuky v rámci verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dynamický nákupný systém

V prípade ak by sa podnikateľ zaregistroval iba na elektronickej platforme resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, ale registráciu v ZHS by opomenul, takýto postup je síce možný, ale podnikateľ nebude oprávnený predkladať ponuky na elektronickom trhovisku. Na druhej strane však už samotná registrácia na elektronickej platforme resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, bez potreby registrovať sa v ZHS, umožňuje podnikateľovi okrem iného uchádzať sa o zákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému.

Dynamický nákupný systém sa odlišuje od elektronického trhoviska najmä tým, že dynamickým nákupným systémom sa obstarávajú nadlimitné zákazky, t. j. v hodnote minimálne 140 000,- EUR a tým, že sa pri ňom využíva postup užšej súťaže – využitie aukčného postupu nie je možné.

Záver

Elektronické trhovisko, dynamický nákupný systém, elektronická platforma, elektronický kontraktačný systém atď. sú všetko pojmy práva verejného obstarávania, resp. pojmy s ním súvisiace, s ktorými musí byť každý hospodársky subjekt – podnikateľ pred tým ako sa začne seriózne zaujímať o uchádzanie sa o zákazky v rámci elektronických verejných obstarávaní, oboznámený. Možno však tvrdiť, že zákonodarca v tomto ohľade nie je veľmi nápomocný, keďže tieto pojmy sa javia byť do veľkej miery mätúce, obzvlášť keď sa v rámci konverzácie či rôznych informačných materiálov používajú zameniteľne.

Ak máte záujem o ďalšie informácie k tejto téme, celý článok je dostupný na: https://www.epravo.sk/top/clanky/elektronicke-trhovisko-a-dynamicky-nakupny-system-z-pohladu-zaujemcu-podnikatela-5764.html

Ďalšie publikácie

Štítky