Doručování do datové schránky podnikající fyzické osoby aneb Ďábel se skrývá v detailu

23. 05. 2023 | Mgr. HANA TRUSÍKOVÁ | Finančné a daňové právo

Článek shrnuje aktuální právní podklad, na němž jsou datové schránky zřizovány povinně či na žádost subjektů. Dále pak povahu datové schránky coby elektronického úložiště sloužícího k odesílání a doručování dokumentů, kdy zásadní je ověření totožnosti vlastníka schránky. Těžištěm článku je potom zaměření se na rozlišení typů a podtypů datových schránek, a na důsledky tohoto rozlišování dopadající na povinnost orgánů veřejné moci, konkrétně pak finančních úřadů, doručovat jím vydávané písemnosti do datové schránky podnikající fyzické osoby.

Rozlišování na čtyři základní typy datových schránek – datovou schránku orgánu veřejné moci, datovou schránku fyzické osoby, datovou schránku podnikající fyzické osoby a datovou schránku právnické osoby – přitom tvoří základ pro tzv. Detailní klasifikaci všech subjektů a přiřazení v Informačním systému datových schránek. U podnikající fyzické osoby jsou jimi tzv. profesní datová schránka (pro podnikající fyzickou osobu – advokáta – s označením PFO_ADVOK (31), pro podnikající fyzickou osobu – daňového poradce s označením PFO_DANPOR (32), pro podnikající fyzickou osobu – insolvenčního správce s označením PFO_INSSPR (33), pro podnikající fyzickou osobu – statutárního auditora s označením PFO_AUDITOR (34), pro podnikající fyzickou osobu – znalce s označením PFO_ZNALEC (35) a pro podnikající fyzickou osobu – tlumočníka nebo soudního překladatele s označením PFO_TLUMOCNIK (36)) a datová schránka podnikající fyzické osoby s označením PFO (30).

Na konkrétním případu je v článku ilustrováno a doloženo příslušným pokynem Generálního finančního ředitelství, že do profesní datové schránky podnikající fyzické osoby není finanční úřad povinen této osobě doručovat písemnosti, které se týkají její podnikatelské činnosti, ale nesouvisejí s výkonem její profese, například rozhodnutí o zrušení registrace k DPH. Paradoxem je přitom skutečnost, že tato rozhodnutí by byl finanční úřad povinen doručovat do datové schránky podnikající fyzické osoby s označením PFO (30), kterou však držitelům profesní datové schránky není možno zřídit, nepodnikají-li rovněž na základě živnostenského oprávnění vydaného příslušným živnostenským úřadem.

Dalším paradoxem je fakt, že finanční úřad písemnosti týkající podnikatelské činnosti subjektů a nesouvisející s výkonem jejich profese může i držitelům profesní datové schránky doručit do této schránky, případně i do datové schránky fyzické osoby zřízené na jejich žádost. Pokud se adresát s jejich obsahem v datové schránce seznámí, dojde k jejich řádnému doručení, není pouze možno uplatnit fikci doručení. Fikci doručení lze u takové písemnosti uplatnit pouze u doručování prostřednictvím poštovního doručovatele.

Komunikuje-li pak podnikající fyzická osoba již několik let s finančním úřadem výhradně prostřednictvím datové schránky a rovněž svou žádost o zrušení registrace k DPH finančnímu úřadu doručila prostřednictvím datové schránky, nejeví se doručování písemnosti prostřednictvím poštovního doručovatele jako příliš efektivní výkon státní správy.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-do-datove-schranky-podnikajici-fyzicke-osoby-aneb-dabel-se-skryva-v-detailu-116345.html

Ďalšie publikácie