Textová podoba sdělení vůči spotřebiteli a jak ji zachovat

25. 01. 2024 | Mgr. JAKUB FILIPEK | Smluvní právo

Zákon klade v oblasti ochrany spotřebitele na podnikatele mnoho povinností, přičemž jednou z těch základních je informační povinnost vůči spotřebiteli. U významné části těchto informací, zejména u smluv uzavíraných distančním způsobem, pak zákon ukládá podnikateli povinnost poskytnout je v „textové podobě.“ Plnění informační povinnosti může být samo o sobě pro podnikatele, a to zejména ty drobné, náročným úkolem, který se ve spojení s povinností poskytnout informace v textové podobě může jevit jako skoro nemožný. I z tohoto důvodu se Jakub Filipek ve svém článku věnuje tomu, co vlastně pojem textová podoba znamená, a jakým způsobem ji lze v případě smluv uzavíraných se spotřebiteli distančním způsobem zachovat.

O textové podobě obecně

Dle ustanovení § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“) je textová podoba zachována „jsou-li údaje poskytnuty na listině nebo na jiném trvalém nosiči dat, který umožňuje adresátovi uchovat jemu určené údaje tak, aby (i) mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a (ii) který umožňuje jejich nezměněnou reprodukci.“

Za trvalý nosič dat lze považovat např. datové nosiče jako CD, USB, ale také e-mailové zprávy zaslané spotřebiteli. Dle důvodové zprávy však jako trvalý nosič dat zásadně neobstojí webové stránky, neboť nesplní uvedený požadavek nezměněné reprodukce.

Povinnost poskytování informací v textové podobě je pak nejčastěji uložena právě v případě smluv uzavíraných distančním způsobem ve smyslu ustanovení § 1824 a násl. OZ.

Zachování textové podoby sdělení spotřebiteli

Zachování textové podoby sdělení spotřebiteli u distančních smluv může být v některých případech problematické zejména s ohledem na požadavek možnosti nezměněné reprodukce sdělení, která komplikuje využití webových stránek jakožto trvalého nosiče dat. K zachování textové podoby se tedy nabízí několik možností:

  1. Veškeré informace, které musí být poskytnuty v textové podobě, jsou zaslány spotřebiteli do e-mailové schránky. E-mail lze totiž považovat za trvalý nosič dat, kdy po jeho doručení do e-mailové schránky adresáta nemůže již podnikatel žádným způsobem do obsahu zaslaných dokumentů zasahovat.
  2. Informace jsou poskytnuty pomocí webových stránek. V případě jejich využití je největším problémem nezměněná reprodukce sdělení po potřebnou dobu. Z tohoto důvodu by tak dle mého názoru bylo nezbytné tyto informace poskytnout v rámci samostatného dokumentu, který (i) bude „uzamčený“ proti následným změnám, a tedy nebude možná jeho další editace, a (ii) opatřený časovým údajem, který označí datum takového „uzamčení“. Ideálním prostředkem by v tomto ohledu byl elektronický podpis (alespoň však zaručený elektronický podpis) od samotného podnikatele (či statutárního orgánu v případě obchodních společností), kterým by byly příslušné dokumenty umístěné na webových stránkách opatřeny. Tyto dokumenty je nezbytné ponechat na webových stránkách i v případě, že by došlo ke změně údajů či informací (např. u obchodních podmínek), aby byla splněna podmínka možnosti reprodukce po dobu přiměřenou jejich účelu.
  3. Alternativou zveřejnění na webových stránkách je pak poskytnutí těchto informací v rámci uzavřeného uživatelského prostředí e-shopu, kdy toto může fungovat podobným způsobem jako e-mailová schránka, a tím pádem rovněž umožňovat nezměněnou reprodukci sdělení po potřebnou dobu. V této variantě však rovněž vyvstává otázka toho, zda bude prostředí e-shopu, do kterého může podnikatel teoreticky zasahovat a měnit zaslané dokumenty či sdělení, skutečně podmínky nezměněné reprodukce sdělení po potřebnou dobu splňovat. Bylo by tak rovněž vhodné tyto dokumenty opatřit elektronickým podpisem.

Z výše nastíněných řešení lze za nejjistější považovat zaslání veškerých informací, které mají být poskytnuty v textové podobě, na e-mail spotřebitele. V případě obou dalších řešení totiž není splnění podmínek pro zachování textové podoby zcela jisté, a vzhledem k absenci rozhodovací praxe tak nelze s jistotou říct, zda by tato řešení vyhodnotily správní orgány jako dostačující.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/textova-podoba-sdeleni-vuci-spotrebiteli-a-jak-ji-zachovat-117463.html

Další publikace

Štítky