Nová metodika k provozování kamerových systémů

16. 04. 2024 | Mgr. MARTIN WINTER | KRISTÍNA NAGYOVÁ | Osobní údaje (GDPR)

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách dne 08.02.2024 zveřejnil novou metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů, která ve své podstatě navazuje na původní metodiku ve vztahu k provozování kamerových systémů, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2012, a která byla, jak uvádí sám Úřad pro ochranu osobních údajů, v určité době jeho nejstahovanější publikací.

Nová metodika opět aspiruje na to sloužit jako návod k tomu, jak k provozování kamerového systému přistoupit a jaké povinnosti plnit. I přes to, že nová metodika zdůrazňuje, že není právně závazným dokumentem a povinnosti související s provozováním kamerového systému je možné plnit i jinak, dle našeho názoru bude její obsah (stejně jako u původní metodiky) tím prvním (a mnohdy jediným), co bude provozovatel kamerového systému zohledňovat.

Nová metodika přitom reaguje na zásadní změnu legislativního rámce zpracování osobních údajů, ke kterému došlo v mezidobí od vydání původní metodiky, zejména na účinnost GDPR a přijetí pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky a upřesňuje určitá pravidla; v mnohém však zůstává téměř totožná s původní metodikou či přinejmenším vychází ze stejných principů jako původní metodika.

Jednou z oblastí, kterým se nová metodika poměrně podrobně věnuje, je určení právního základu zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a specifikace souvisejících povinností pro provozovatele kamerového systému; nová metodika pak reflektuje současnou praxi, když výslovně uvádí, že nejčastěji využívaným právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana oprávněných zájmů správce osobních údajů či třetí strany.

Dle nové metodiky přitom provozovatel kamerového systému, který hodlá využít ochranu oprávněných zájmů správce osobních údajů či třetí strany jako právní základ pro zpracování osobních údajů, musí vždy – a to před samotným zahájením zamýšleného zpracování osobních údajů (tedy před zavedením kamerového sledovacího systému) – provést komplexní posouzení s cílem porovnat, zda má oprávněný zájem provozovatele kamerového systému přednost před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů.

Takové posouzení je označováno jako tzv. balanční test a nová metodika podrobně popisuje jednotlivá kritéria, která mají být v rámci balančního testu hodnocena.

Jestliže se o balančním testu (a jak jej provádět) chcete dozvědět více, stejně jako např. o nutnosti klasifikovat kamerový systém dle míry porušení práv a zájmů subjektů údajů, doporučujeme vaší pozornosti článek Martina Wintera a Kristíny Nagyové dostupný zde https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-k-provozovani-kamerovych-systemu-117839.html.

Další publikace