Problematické aspekty spojené s ukládáním správního trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku

25. 08. 2023 | Mgr. JAKUB FILIPEK |

Přijetím nového přestupkového zákona byl do našeho právního řádu představen nový správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Jedná se o trest, který je možno uložit právnické, nebo podnikající fyzické osobě, a jak již napovídá jeho samotný název, jeho podstatou je zveřejnění rozhodnutí o tom, že byl touto osobou spáchán přestupek, a to způsobem předepsaným zákonem. V tomto článku se autor věnuje problematickým aspektům spojeným s ukládáním tohoto správního trestu.

Ke správnímu trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku obecně

Jak již bylo řečeno, trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku vstoupil do našeho právního řádu spolu s účinností nového přestupkového zákona. Ačkoliv se jedná o trest nový, nelze říct, že český právní řád před jeho přijetím nic podobného neznal. I před novým přestupkovým zákonem umožňovaly některé zákony zveřejnění správního rozhodnutí o přestupku jakožto součást udělované sankce, a v tomto kontextu pak samozřejmě rovněž nelze opomenout trestněprávní úpravu v podobě trestu uveřejnění rozsudku.

K uložení trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku je třeba kumulativní splnění následujících podmínek: (i) pachatelem přestupku je právnická či podnikající fyzická osoba, (ii) uložení trestu je umožněno zákonem, a (iii) uložení trestu je přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku. Samotné zveřejnění pak probíhá na úřední desce správního orgánu, který trest uložil, a ve veřejném sdělovacím prostředku zvoleném správním orgánem.

Hlavní význam tohoto trestu pak spočívá v jeho výrazném difamačním účinku, kdy zveřejněním rozhodnutí může být poškozeno dobré jméno podnikatele, a to zejména v očích spotřebitele, ale i jeho obchodních partnerů.

Problematické aspekty trestu

Právní úprava tohoto trestu obsahuje dle mého názoru několik problematických aspektů, které ztěžují jeho užití v praxi a vedou k tomu, že tento trest prakticky není ze strany správních orgánů využíván. Za hlavní z těchto problematických aspektů považuji následující:

  • Rozhodnutí o přestupku zveřejňuje správní orgán na náklady pachatele
  • Vymáhání nákladů zveřejnění po pachateli
  • Nezajištění zákonného zmocnění k ukládání trestu v relevantních předpisech
  • Efektivnost rozsahu a způsobu zveřejnění

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/problematicke-aspekty-spojene-s-ukladanim-spravniho-trestu-zverejneni-rozhodnuti-o-prestupku-116763.html

Další publikace

Štítky