Označenie CE ako povinnosť pri uvádzaní výrobkov na trh EÚ

19. 05. 2023 | Mgr. DAVID BENČAT | Zmluvné právo Doprava a Logistika

Pri uvádzaní výrobkov na trh členského štátu EÚ, resp. na vnútorný trh Európskej únie, musia byť výrobcovia, dovozcovia či distribútori náležite obozretní, aby ich produkty, ktoré na trh uvádzajú a pri ktorých sa to vyžaduje, spĺňali požiadavky na ne kladené právom EÚ. Za účelom zabezpečenia bezpečnosti či ochrany zdravia spotrebiteľov boli totiž na úrovni EÚ prijaté harmonizačné právne predpisy, ktoré sú výrobcovia, resp. subjekty uvádzajúce výrobky na trh, povinné rešpektovať. Tieto predpisy sa vzťahujú na vybrané druhy produktov, ktoré môžu byť umiestnené na trhu EÚ iba po tom, čo boli opatrené komunitárnym označením CE.

Označenie CE (skratka z francúzskeho Conformité Européenne – európska zhoda) označuje zhodu výrobku s právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na daný výrobok. Ide o kľúčový ukazovateľ (nie však dôkaz) súladu výrobku s právnymi predpismi EÚ, ktorý umožňuje jeho voľný pohyb na trhu EÚ resp. na trhu členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, kde okrem členských štátov EÚ zaraďujeme aj niektoré krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, ako je Island, Nórsko či Lichtenštajnsko.

Nie všetky výrobky musia mať označenie CE, pričom výrobky, pri ktorých sa toto označenie nevyžaduje, ho mať nesmú. Označenie CE je zakázané umiestňovať na výrobky, pre ktoré to európska legislatíva nevyžaduje.

Povinnosť umiestniť označenie CE sa vzťahuje najmä na nasledovné kategórie výrobkov: zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, spotrebiče spaľujúce plynné palivá, energetické výrobky, výťahy, lanovkové zariadenia, elektronické a elektrické zariadenia, rádiové zariadenia či strojové zariadenia.

Proces, ktorý musí výrobca absolvovať v súvislosti s označením CE možno opísať v niekoľkých krokoch. Výrobca musí:

  1. identifikovať príslušné harmonizačné predpisy vzťahujúce sa na jeho výrobok,
  2. overiť konkrétne požiadavky na jeho výrobok,
  3. určiť, či je potrebné nezávislé posúdenie zhody (notifikovanou osobou),
  4. vykonať skúšky výrobku a overiť jeho konformitu – zhodu,
  5. vypracovať a uchovať požadovanú technickú dokumentáciu,
  6. umiestniť označenie CE a vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode.

Pokiaľ ide o dovozcov a distribútorov, tí majú rovnako ako výrobcovia zodpovednosť zabezpečiť, aby sa na trh EÚ dostali len výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a nesú označenie CE. Keďže sú sprostredkovateľmi medzi výrobcami a obchodníkmi resp. predajcami, musia disponovať právnym povedomím vo vzťahu k požiadavkám, ktoré sú kladené na výrobky, ktoré dovážajú resp. distribuujú na trhu EÚ a zabezpečiť, že tieto výrobky príslušné požiadavky spĺňajú.

Záver

Označenie CE umiestnené na výrobku je základným ukazovateľom, že produkt spĺňa požiadavky  týkajúce sa najmä bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany prírodného prostredia naňho kladené európskymi predpismi. V tejto súvislosti však treba podotknúť, že nejde o dôkaz, že označený produkt je aj skutočne bezpečný a že jeho vlastnosti zodpovedajú tým, ktoré od neho vyžaduje európska právna úprava. Je na výrobcovi, dodávateľovi resp. distribútorovi aby zabezpečil, že tomu tak skutočne je. V prípade, ak výrobky uvedené na trh EÚ, opatrené označením CE, reálne nespĺňajú predpísané požiadavky, vystavuje sa subjekt uvádzajúci predmetný produkt na trh EÚ riziku, že bude sankcionovaný zo strany príslušných národných orgánov dohľadu nad trhom a bude voči nemu vyvodená ďalšia zodpovednosť. Aj preto by mali výrobcovia, dodávatelia či distribútori vždy dbať na súlad výrobkov, ktoré uvádzajú na spoločný trh, s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ.

Ak máte záujem o ďalšie informácie k tejto téme, celý článok je dostupný na: https://www.epravo.sk/top/clanky/oznacenie-ce-ako-povinnost-pri-uvadzani-vyrobkov-na-trh-eu-5746.html

Další publikace