ŠPECIALIZÁCIA

OBCHODNÉ PRÁVO

S ohľadom na individuálne potreby a záujmy našich klientov poskytujeme asistenciu v bežných i mimoriadnych obchodných transakciách. Samozrejmosťou je poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu. Cieľom našich služieb je zaistiť klientovi účinnú právnu ochranu v podnikaní zabezpečením jeho nárokov a tým predchádzať zbytočným sporom.

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne poradenstvo pri ich podnikaní, a to hlavne:
– zaistenie vnútorného fungovania obchodných spoločností
– príprava zmluvnej dokumentácie
– due-diligence projekty
– právo verejného obstarávania
– právo cenných papierov

KORPORÁTNE PRÁVO

Ponúkame komplexné právne služby v oblasti práva obchodných spoločností a družstiev. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých fázach existencie obchodnej korporácie, asistujeme pri úprave ich vnútorných vzťahov a zastupujeme v registrových konaniach.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
– zakladanie obchodných spoločností a družstiev, revízie a úpravy základných dokumentov
– fúzie, akvizície, premeny a likvidácie korporácií
– zvyšovanie či znižovanie základného kapitálu
– zápisy do obchodného registra
– zmluvy o výkone funkcie členov štatutárnych orgánov
– valné zhromaždenia a schôdze členov orgánov korporácie

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

Našim klientom poskytujeme služby vo všetkých oblastiach záväzkového práva. Klientom pripravujeme zmluvy na mieru tak, aby vždy maximálne zodpovedali ich potrebám.

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti:
– kúpnych zmlúv
– zmlúv o dielo a dodávateľských zmlúv v stavebníctve
– nájomných a leasingových zmlúv
– distribútorských zmlúv, obchodného zastúpenia a franchisingu
– licenčných zmlúv
– spotrebiteľských zmlúv
– všeobecných obchodných podmienok

TRANSPORTNÉ PRÁVO A LOGISTIKA

Ponúkame komplexný právny servis klientom a podnikateľom v oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Našim klientom poskytujeme ako poradenstvo v oblasti prípravy zmluvnej dokumentácie, rovnako aj v oblasti uplatňovania nárokov z už uskutočnených prepráv.

V oblasti prepravného práva sa zaoberáme hlavne:
– zodpovednosťou pri medzinárodnej preprave tovaru
– zodpovednosťou pri vnútroštátnej preprave tovaru
– zodpovednosťou pri kombinovanej/kontajnerovej preprave
– zodpovednosťou zasielateľa
– zmluvami o preprave osôb

SPOROVÁ AGENDA A POHĽADÁVKY

Klientom poskytujeme právne zastúpenie vo všetkých fázach sporu, vrátane strategickej prípravy, zastupovania v priebehu konania a následnej asistencie pri výkone rozhodnutia. Špecializujeme sa nielen na spory, o ktorých sa vedie súdne konanie, ale taktiež na konkurzné a reštrukturalizačné konania a iné alternatívne riešenie sporov. Samozrejmosťou je aj právne zastúpenie na medzinárodnej úrovni prostredníctvom siete spolupracujúcich zahraničných advokátskych kancelárií. Kancelária taktiež disponuje špecializovaným tímom zameriavajúcim sa na vymáhanie pohľadávok.

V rámci sporovej agendy poskytujeme klientom predovšetkým nasledujúce služby:
– právny rozbor vecí, príprava žalôb a iných podaní
– zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi či správnymi orgánmi
– riadne a mimoriadne opravné prostriedky
– riešenie sporov zmierom
– zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
– zastupovanie v rozhodcovských konaniach a arbitrážach
– vymáhanie pohľadávok

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Naši špecialisti v oblasti práva duševného vlastníctva zastupujú klientov vo všetkých fázach uplatňovania ich práv z duševného vlastníctva, a to ako pri registrácii a ochrane týchto práv, tak aj pri ich prevádzaní a ochrane pred neoprávneným užitím.

V tejto oblasti poskytujeme hlavne nasledujúce služby:
– licenčné zmluvy a zmluvy o dielo ku všetkým druhom duševného vlastníctva
– ochrana autorských práv, ochranných známok, vynálezov, úžitkových a priemyselných vzorov
– ochrana obchodného označenia, obchodného tajomstva a know-how
– riešenie sporov z duševného vlastníctva vrátane nekalosúťažných sporov

BANKOVÉ PRÁVO

V oblasti bankového práva sa zaoberáme ako rozsiahlym právnym poradenstvom, tak prípravou zmluvnej dokumentácie špecifickej pre jednotlivé operácie.

Právny servis v tejto oblasti sa týka predovšetkým:
– komplexného právneho poradenstva v rámci financovania podnikateľskej činnosti
– revízie zmluvnej dokumentácie k jednotlivým bankovým a poistným produktom
– úverov a iných bankových služieb
– platobného styku a devízových služieb
– poisťovníctva
– rokovania s dozornými orgánmi, vrátane zastupovania v správnom konaní pred NBS

FINANČNÉ PRÁVO

Disponujeme skúseným tímom, ktorý klientom zaisťuje kompletný právny servis pri spracovaní daňovej a colnej agendy. Poskytuje právnu pomoc pri vykonávaní najrôznejších operácií na finančných trhoch vrátane expertných právnych analýz v súvislosti s obchodovaním na finančných trhoch.

Zameriavame sa na činnosti súvisiace s:
– daňovými aspektmi podnikateľskej činnosti našich klientov
– colnou problematikou
– kapitálovými trhmi
– investičnými službami a transakciami s finančnými a kapitálovými derivátmi
– fondmi kolektívneho investovania
– obchodovaním s cennými papiermi a dlhopismi

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJMY

V oblasti práva nehnuteľností našim klientom poskytujeme právny servis vo všetkých oblastiach dispozícií s nehnuteľnosťami, vrátane zastupovania v konaniach o nehnuteľnosti pred správnymi orgánmi.

Klienti môžu využiť naše rozsiahle skúsenosti najmä v nasledujúcich oblastiach:
– prevody nehnuteľností
– komerčné i bytové nájmy
– developerské projekty a investičná výstavba
– financovanie a zabezpečovanie transakcií s nehnuteľnosťami
– projektovanie a územné plánovanie
– zastupovanie v stavebnom a katastrálnom konaní
– bytové spoluvlastníctvo
– právo životného prostredia

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ponúkame právny servis a zastúpenie vo všetkých relevantných oblastiach práva informačných technológií. Naše právne služby sa vzťahujú ako k vývoju, predaju a nákupu softwaru, tak aj k podnikaniu v prostredí internetu.

Náš tím sa špecializuje najmä na:
– distribučné a licenčné zmluvy
– softvérové produkty
– IT outsourcing
– e-commerce
– ochranu dát a informácií v prostredí internetu
– registráciu a ochranu domén
– obchodné podmienky pri prevádzkovaní e-shopu
– dištančné zmluvy pri online predaji

TELEKOMUNIKAČNÉ PRÁVO

Poskytujeme poradenstvo a zastúpenie v oblasti telekomunikačného práva a v súvisiacich právnych oblastiach.

Naša činnosť v tejto oblasti zahŕňa predovšetkým:
– zmluvnú úpravu vzťahov a obchodných podmienok medzi podnikateľmi a ich zákazníkmi v elektronických komunikáciách
– spory spojené s telekomunikáciami
– zastupovanie v konaní pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
– mediálne právo

PRACOVNÉ PRÁVO

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti pracovného práva. Táto činnosť zahŕňa tak prípravu zmluvnej dokumentácie a interných predpisov zamestnávateľa, ako aj prípravu compliance analýz a zastupovanie v sporoch zamestnávateľov so zamestnancami.

Naša činnosť v tejto oblasti zahŕňa najmä:
– prípravu pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
– prípravu manažérskych zmlúv pre vedúcich zamestnancov
– prípravu vnútorných predpisov a ďalších dokumentov zamestnávateľa
– poradenstvo pri zakladaní, zmenách a ukončovaní pracovných pomerov
– prípravu compliance analýz a nastavenia pracovnoprávnych vzťahov v spoločnosti
– zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

PARTNERI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner