SPECJALIZACJA

PRAWO HANDLOWE

Dostosowując się do potrzeb naszych klientów, zapewniamy obsługę prawną zarówno typowych, jak i niestandardowych transakcji handlowych. Kwestią oczywistą jest obsługa prawna w zakresie handlu międzynarodowego. Celem świadczonych przez nas usług jest zapewnienie efektywnej ochrony prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez naszych klientów, głównie poprzez ochronę ich praw i tym samym unikanie sporów prawnych.

W zakresie prawa handlowego zapewniamy naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie:
– wewnętrznej organizacji spółek handlowych
– sporządzania projektów umów i związanej z nimi dokumentacji
– projektów należytej staranności
– prawa zamówień publicznych
– prawa papierów wartościowych

PRAWO KORPORACYJNE

Oferujemy kompleksową obsługę prawną korporacji handlowych i spółdzielni. Zapewniamy doradztwo prawne na każdym etapie istnienia korporacji, pomagamy organizować jej wewnętrzne stosunki, oraz reprezentujemy spółki w procesie rejestracji.

Nasze usługi obejmują w szczególności:
– zawiązywanie spółek prawa handlowego i spółdzielni, przegląd i dostosowanie podstawowej dokumentacji
– fuzje, przejęcia, zmiany oraz likwidacje korporacji
– zmniejszenie lub zwiększenie zarejestrowanego kapitału zakładowego
– wpisy do odpowiednich rejestrów
– umowy o wykonywaniu funkcji przez członków organów statutowych
– walne zgromadzenia oraz spotkania członków organów korporacji

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Na rzecz naszych klientów świadczymy usługi w zakresie wszystkich dziedzin prawa zobowiązań. Przygotowujemy dla naszych klientów umowy dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w szczególności na obszarze:
– umów sprzedaży
– umów o dzieło oraz umów dostawy w branży budowlanej
– umów najmu i dzierżawy
– umów dystrybucji, agencji sprzedaży oraz franchising
– umów licencyjnych
– umów konsumenckich
– ogólnych warunków handlowych

PRAWO TRANSPORTOWE I LOGISTYKA

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną naszych klientów w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Doradzamy naszym klientom w zakresie przygotowania dokumentacji umownej, jak również egzekucji roszczeń wynikających z uprzednio wyświadczonych usług transportowych.

W przedmiocie prawa transportowego koncentrujemy się głównie na:
– odpowiedzialności za międzynarodowy przewóz towarów
– odpowiedzialności za krajowy przewóz towarów
– odpowiedzialności za transport mieszany/kontenerowy
– odpowiedzialności przewoźnika
– umowach dotyczących przewozu osób

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I NALEŻNOŚCI

Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, nie wyłączając przygotowania strategii, reprezentacji w trakcie procesu i dalszego zastępstwa w trakcie egzekucji zasądzonych roszczeń. Specjalizujemy się nie tylko w postępowaniach sądowych, ale również w procedurach upadłościowych oraz innych alternatywnych formach prowadzenia sporów. Kwestią oczywistą jest dla nas reprezentacja prawna na poziomie międzynarodowym poprzez sieć partnerskich kancelarii prawnych. Nasza kancelaria posiada również wyspecjalizowany zespół zajmujący się ściąganiem należności.

W ramach postępowania sądowego świadczymy w szczególności następujące usługi:
– analiza prawna przypadku, przygotowanie działań prawnych oraz podejmowanie innych działań
– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi lub organami administracji publicznej
– podejmowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków prawnych
– polubowne załatwianie sporów
– reprezentacja wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego
– zastępstwo w postępowaniu arbitrażowym i mediacji
– ściąganie należności

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasi specjaliści do spraw własności intelektualnej reprezentują klientów na wszystkich etapach stosowania praw własności intelektualnej, zarówno przy ich rejestracji i ochronie, jak również przy ich przenoszeniu i ochronie przed nieuprawnionym użyciem.

Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:
– umowy licencyjne i umowy o dzieło dotyczące wszystkich rodzajów własności intelektualnej
– ochronę praw autorskich, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych
– ochronę nazw handlowych, tajemnicy handlowej i know-how
– rozwiązywanie sporów w zakresie własności intelektualnej, włącznie ze sporami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji

PRAWO BANKOWE

W odniesieniu do dziedziny prawa bankowego, koncentrujemy się za równo na szerokim doradztwie prawnym, jak i na przygotowaniu dokumentacji umownej w indywidualnych przypadkach.

Obsługa prawna w tym zakresie dotyczy przede wszystkim:
– kompleksowej obsługi prawnej czynności z zakresu finansowania działalności gospodarczej
– sprawdzania dokumentacji umownej dla poszczególnych banków i produktów ubezpieczeniowych
– kredytów i innych usług banków
– transakcji płatniczych oraz usług wymiany zagranicznej
– ubezpieczeń
– postępowania przed organami sprawującymi nadzór, w tym postępowania administracyjnego z udziałem Narodowego Banku Czeskiego

PRAWO FINANSOWE

Nasz doświadczony zespół zapewnia klientom kancelarii pełną obsługę prawną w zakresie postępowań przed organami administracji podatkowej i celnej. Zapewniamy pomoc prawną w trakcie realizacji różnorodnych operacji na rynkach finansowych, w tym dostarczając specjalistyczne analizy prawne handlu na rynkach finansowych.

Koncentrujemy się na działaniach związanych z:
– podatkowymi aspektami działalności gospodarczej naszych klientów
– sprawami celnymi
– rynkami kapitałowymi
– usługami inwestycyjnymi i transakcjami na finansowych i kapitałowych instrumentach pochodnych
– grupowymi funduszami inwestycyjnymi
– obrotem papierami wartościowymi

PRAWO NIERUCHOMOŚCI, NAJEM, DZIERŻAWA

Zapewniamy naszym klientom obsługę prawną w zakresie wszelkich działań z zakresu prawa nieruchomości, w tym zastępstwo procesowe w sporach z organami administracji publicznej.

Nasi klienci mogą korzystać z naszego szerokiego doświadczenia, szczególnie w następującym zakresie:
– przeniesienie własności nieruchomości
– najem komercyjny i mieszkaniowy
– projekty deweloperskie oraz inwestycje budowlane
– finansowanie i zabezpieczanie transakcji na nieruchomościach
– inżynieria i planowanie przestrzenne
– zastępstwo w postępowaniach budowlanych i katastralnych
– współwłasność mieszkaniowa
– prawo ochrony środowiska

PRAWO TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Oferujemy usługi prawne i reprezentację we wszystkich istotnych obszarach prawa technologii informacyjnych. Nasze usługi prawne obejmują zarówno rozwój, zakup i sprzedaż oprogramowania, jak i działalność gospodarczą w środowisku Internetu.

Nasz zespół specjalizuje się głownie w następujących obszarach:
– umowy dystrybucyjne i licencyjne
– oprogramowanie
– outsourcing IT
– E-commerce
– ochrona danych i informacji związanych z Internetem
– rejestracja i ochrona domen
– warunki sprzedaży w e-sklepach
– umowy zawierane na odległość przy sprzedaży online

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego oraz pokrewnych dziedzinach prawa.

Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:
– ustalenia umowne oraz warunki zakupu między przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej i ich klientami
– spory związane z telekomunikacją
– reprezentację w postępowaniach przed czeskim urzędem telekomunikacji
– prawo mediów

PRAWO PRACY

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy. Działalność ta obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji umownej oraz dokumentacji związanej z wewnętrznymi regulacjami pracodawcy, jak również przygotowywanie analiz oraz reprezentację w sporach pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:
– przygotowywanie umów o pracę oraz umów o świadczenie pracy poza stosunkiem pracy
– przygotowanie kontraktów menadżerskich
– przygotowanie regulacji wewnętrznych oraz innych dokumentów pracodawcy
– doradztwo w zakresie zatrudnienia, zmiany i rozwiązania stosunku pracy
– przygotowanie analizy zgodności i ustalanie stosunków pracy w spółkach
– reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy

PARTNERZY

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner