NÁŠ TÍM

Senior Partner
JUDR. ONDŘEJ DOLEŽALSenior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– obchodné právo
– právo obchodných korporácií
– transakcie obsahujúce cezhraničný prvok
– fúzie a akvizície
– due-diligence projekty
– developerské projekty

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Absolvoval viacero zahraničných stáží.

Činný v advokácii od roku 2002, a to v zahraničných advokátskych kanceláriách, so zameraním na nemecky a anglicky hovoriacu klientelu. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory, európskych advokátov Slovenskej advokátskej komory a zahraničných právnikov Poľskej advokátskej komory v Krakove (Okręgowa Izba Radców Prawnych).

dolezal@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGERPartner

Kontakt:
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– nemecký
– anglický

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– právo týkajúce sa nehnuteľností a nájmov
– právo duševného vlastníctva
– záväzkové právo
– procesné právo
– nekalá súťaž

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Absolvoval viacero zahraničných stáží. Činný v advokácii od roku 2010, a to v advokátskych kanceláriách so zameraním na nemecky hovoriacu klientelu. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

stroebinger@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁPartner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký
– poľský

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– fúzie a akvizície, cezhraničné fúzie
– bankové právo
– finančné právo
– due-diligence projekty
– pracovné právo

Je absolventkou magisterského štúdia v študijnom odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Podnikové hospodárstvo na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. V advokácii činná od roku 2010, a to v advokátskych kanceláriách so zameraním na anglicky a nemecky hovoriacu klientelu. Zapísaná ako advokátka v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

mayerova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
JUDR. ING. MICHAL KUNAAssociated Partner

Kontakt:
kuna@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– záväzkové právo
– právo informačných technológií
– internetové právo, reklamné právo, právo SEO
– právo nekalej súťaže
– procesné právo, sporová agenda, rozhodcovské konanie
– právo obchodných korporácií
– stavebné právo

Je absolventom magisterského štúdia v študijnom odbore Právo na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a rovnako aj bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Podniková ekonomika na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží najmä v anglicky hovoriacich krajinách. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

kuna@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
MGR. MARTIN WINTERAssociated Partner

Kontakt:
winter@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– francúzský

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– fúzie a akvizície
– obchodné právo
– due-diligence projekty
– právo nehnuteľností

V roku 2014 získal titul magistra práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží zameraných predovšetkým na právo Európskej únie. V advokácii pôsobí od roku 2014, a to hlavne v kanceláriách so zahraničnou klientelou. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

winter@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Advokát
MGR. TAMÁS FÁBIÁNAdvokát

Kontakt:
fabian@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– maďarský
– slovenský
– anglický

Špecializácia:
– záväzkové právo
– právo obchodných korporácií
– právo nehnuteľností
– procesné právo, sporová agenda, výkon rozhodnutí, exekúcie
– konkurzy a reštrukturalizácie
– energetické právo

Je absolventom magisterského študijného programu v odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rámci svojich štúdií sa zúčastnil niekoľkých zahraničných stáží v anglicky hovoriacich krajinách. V advokácii pôsobí od roku 2012 a je zapísaný ako advokát v zozname vedenom Českou advokátskou komorou. Špecializuje sa na korporátnu a záväzkovú problematiku s cezhraničným prvkom s dôrazom na právne vzťahy v českom, slovenskom a maďarskom právnom prostredí.

fabian@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
MGR. PETR VRBKAAdvokát

Kontakt:
vrbka@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– obchodné právo
– pracovné právo
– procesné právo, sporová agenda, rozhodcovské konanie
– správne právo, stavebné právo

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V rámci svojho štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží a študijných pobytov predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách. Držiteľ jazykového certifikátu CAE udeľovaného University of Cambridge.

vrbka@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
JUDR. LUCIE JAMBOROVÁAdvokát

Kontakt:
jamborova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– ochrana osobných údajov
– záväzkové právo
– procesné právo a sporová agenda
– rozhodcovské konanie
– občianske právo
– pracovné právo

Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii zameranej predovšetkým na oblasť súkromného práva. Dlhodobo sa zaoberá problematikou rozhodcovského konania a špecializuje sa v oblasti ochrany osobných údajov. Zapísaná ako advokátka v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

jamborova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
MGR. VLADIMÍR LAJSEKAdvokát

Kontakt:
lajsek@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– procesné právo, sporová agenda
– záväzkové právo
– právo duševného vlastníctva
– právo nekalej súťaže

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej, na ktorej je aktuálne činný tiež v rámci doktorského študijného programu. Zúčastnil sa študijných pobytov vo Veľkej Británii a v Nemecku. Taktiež prešiel radom odborných stáží. V minulosti pracoval ako podnikový právnik v banke. Následne pôsobil v justícii na civilnom, trestnom a exekučnom úseku. Je autorom rady odborných textov a venuje sa pedagogickej činnosti. Zapísaný ako advokát v zozname ČAK.

lajsek@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Advokát
JUDR. ANNA DYGASAdvokát

Kontakt:
dygas@dolezalpartners.com
Tel.: +48 500 174 062

Jazyky:
– poľský
– anglický
– taliansky

Špecializácia:
– občianske právo
– záväzkové právo
– obchodné právo a právo obchodných spoločností
– právo nehnuteľností a nájmov
– pracovné právo
– procesné právo, sporová agenda
– právo IT

V roku 2007 ukončila štúdium na fakulte Práva a správy Jagellonskej univerzity v Krakove. Počas štúdia absolvovala stáž na Universitá degli Studi di Ferrara v Taliansku. V roku 2013 získala titul PhD. so špecializáciou na medzinárodné právo verejné. Po ukončení štúdia v roku 2007 pôsobila na súde, v advokátskej kancelárii a v medzinárodnej IT spoločnosti ako interná právnička. Od roku 2012 je zapísaná v zozname právnych poradcov vedenom Okresnou advokátnou komorou v Krakove.

dygas@dolezalpartners.com
+48 500 174 062
Of counsel
JUDR. JAN BAJEROf counsel

Kontakt:
bajer@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký
– španielský

Špecializácia:
– obchodné právo, právo obchodných korporácií
– procesné právo, sporová agenda, rozhodcovské konanie
– záväzkové právo
– transportné právo a logistika
– správne právo, stavebné právo
– poistné právo

V roku 2012 absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží v anglicky hovoriacich krajinách. V advokácii je činný od začiatku roku 2012, pričom ako advokát je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

bajer@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátsky koncipient
MGR. JAN RYDVANAdvokátsky koncipient

Kontakt:
rydvan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Špecializácia:
– občianske právo
– pracovné právo
– záväzkové právo
– právo obchodných korporácií
– sporová agenda

V roku 2017 absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V rámci štúdia sa zúčastnil študijného pobytu so zameraním na právo Európskej únie na Universiteit Antwerpen v Belgicku. Behom štúdia dlhodobo pôsobil v advokátskej kancelárii venujúcej sa predovšetkým súkromnému právu. Zapísaný ako advokátsky koncipient v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

rydvan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátska koncipientka
MGR. et MGR. MONIKA KŘIŽÁNKOVÁAdvokátska koncipientka

Kontakt:
krizankova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– poľský
– anglický
– francúzsky

Špecializácia:
– obchodné právo
– záväzkové právo
– občianske právo
– pracovné právo

V roku 2018 absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2017 absolvovala Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v odbore Anglická filológia – anglický jazyk a literatúra. Počas štúdii pôsobila v advokátskej kancelárii zaoberajúcej sa súkromným právom. V rámci štúdia taktiež absolvovala stáže v Poľskej republike. Zapísaná ako advokátska koncipientka v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

krizankova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátsky koncipient
MGR. DANIEL STUBLEYAdvokátsky koncipient

Kontakt:
stubley@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Špecializácia:
– občianske právo
– právo obchodných spoločností
– ochrana osobných údajov
– záväzkové právo
– pracovné právo
– sporová agenda

V roku 2017 absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia dlhodobo pôsobil v advokátskych kanceláriách zameraných predovšetkým na oblasť súkromného práva. Zapísaný ako advokátsky koncipient v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

stubley@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátska koncipientka
MGR. MONIKA SLEZÁKOVÁAdvokátska koncipientka

Kontakt:
slezakova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– slovenský
– český
– anglický
– francúzský

Špecializácia:
– záväzkové právo
– pracovné právo
– právo nekalej súťaže
– projekty s cezhraničným prvkom
– sporová agenda

V roku 2018 absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Absolvovala niekoľko zahraničných stáží. Počas štúdia dlhodobo pôsobila v medzinárodných advokátskych kanceláriách venujúcich sa predovšetkým cezhraničným projektom. Držiteľka certifikátu CPE udeľovaného University of Cambridge a certifikátu DELF B2 z francúzskeho jazyka. Zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

slezakova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátska koncipientka
MGR. ANDREA ROBEŠOVÁAdvokátska koncipientka

Kontakt:
robesova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický

Špecializácia:
– obchodné právo
– právo obchodných korporácií
– občianske právo
– insolvenčné právo, reštrukturalizácia
– správne právo
– stavebné právo

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala na pozícii podnikového právnika v spoločnosti pôsobiacej v oblasti stavebníctva a finančných služieb. Zapísaná ako advokátska koncipientka do zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

robesova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátska koncipientka
MGR. NATÁLIA HARČARÍKOVÁAdvokátska koncipientka

Kontakt:
harcarikova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– nemecký
– anglický

Špecializácia:
– obchodné právo
– právo obchodných korporácií
– ochrana spotrebiteľa
– transportné právo
– záväzkové právo
– procesné právo, sporová agenda, rozhodcovské konanie

V roku 2014 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa zaoberá problematikou ochrany spotrebiteľa v kontexte slovenskej, ako aj európskej právnej úpravy. Zapísaná ako advokátska koncipientka do zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

harcarikova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátsky koncipient
MGR. FREDERIK TEKELYAdvokátsky koncipient

Kontakt:
tekely@dolezalpartners.com
Tel.: +420 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– Občianske právo
– Právo obchodných korporácií
– Obchodné právo
– Insolvenčné právo, konkurzy a reštrukturalizácie
– Právo IT
– Právo cenných papierov, investičné právo

V roku 2018 absolvoval Právnickú Fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Absolvoval niekoľko medzinárodných stáží. Behom štúdií dlhodobo pôsobil v advokátskej kancelárii so zameraním predovšetkým na korporátne právo a cezhraničné projekty. Držiteľ certifikátu o absolvovaní štátnej jazykové skúšky z anglického jazyka na úrovni C1. Zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

tekely@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Office Manager
ING. MARIE PODOLINSKÁOffice Manager

Kontakt:
podolinska@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

V roku 2017 absolvovala Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Má na starosti všetku administratívnu agendu kancelárie, koordináciu vyúčtovania a administratívny kontakt s klientami a ich zamestnancami.

podolinska@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Office Asistentka
MGR. MIRIAM KRATOCHVILOVÁOffice Asistentka

Kontakt:
kratochvilova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– nemecký
– anglický

V roku 2015 absolvovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Palackého v Olomouci. Následne absolvovala viacročnú stáž v Spolkovej republike Nemecko. Pôsobí v office teame a je zodpovedná za fakturáciu, korešpondenciu i všetku administratívnu starostlivosť o klientov advokátskej kancelárie.

kratochvilova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Prekladateľka
ING. EVA DOLEŽALOVÁ, MBAPrekladateľka

Kontakt:
dolezalova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký
– španielský

Eva Doležalová vyštudovala ekonómiu a angličtinu na East Tennessee State University a na University of Tennessee. Prekladom, tlmočeniu a lektorskej činnosti sa venuje od roku 1995. Pracovala ako odborný pracovník na East Tennessee State University a ako prekladateľka v nadnárodných audítorských spoločnostiach, medzinárodných advokátskych kanceláriách a to v Európe i v USA. Dlhodobo sa v prekladateľskej činnosti špecializuje na právne a ekonomické texty.

dolezalova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Prekladateľka
MGR. DANIELA ČECHOVÁPrekladateľka

Kontakt:
cechova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– nemecký
– anglický

V roku 2005 absolvovala Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V priebehu štúdia sa zúčastnila výmenného študijného pobytu na fakulte translatológie v Lipsku. Od roku 2009 pôsobí rovnako ako súdna prekladateľka. Od roku 2005 sa dlhodobo špecializuje na preklady a tlmočenie právnych textov s dôrazom na dodržovanie jazykových nuáns v jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách. Organizuje odborné semináre v danej oblasti a poskytuje rovnako odbornú lektorskú činnosť.

cechova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Daňový poradca, účtovníčka
BC. PETRA TESAŘÍKOVÁDaňový poradca, účtovníčka

Kontakt:
petra.tesarikova@pttax.cz
Tel.: +420 543 217 520

Špecializácia:
– vedenie účtovníctva
– spracovanie miezd
– daňové poradenstvo

V oblasti účtovníctva a daní pracuje od roku 1994. V roku 2011 dokončila bakalárske štúdium na Súkromnej vysokej škole ekonomickej v Znojme. Na jeseň 2011 zložila skúšky daňového poradcu. Pôsobila ako hlavná účtovníčka v nadnárodnej spoločnosti, ako účtovný metodik a daňový poradca v účtovnej kancelárii. Od roku 2013 pracuje ako SZČO.

petra.tesarikova@pttax.cz
+420 543 217 520
Právny asistent Kraków
MGR. VOJTĚCH KADLUBIECPrávny asistent Kraków

Kontakt:
kadlubiec@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– poľský
– český
– anglický

Špecializácia:
– pracovné právo
– právo sociálneho zabezpečenia
– obchodné právo
– záväzkové právo
– náhrada škody a nemajetkovej ujmy

Je absolventom magisterského študijného programu Právo a právna veda v odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti na tej istej fakulte študuje v doktorskom študijnom programe Teoretické právne vedy v odbore Pracovné právo. Je absolventom základnej a strednej školy s poľským jazykom vyučovacím a dlhodobo sa venuje poľskej obchodnej a pracovnoprávnej úprave. V rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží v Poľskej republike. Je autorom odborných článkov a zaoberá sa prednáškovou činnosťou.

kadlubiec@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Právny asistent Brno
MICHAL HAŠANPrávny asistent Brno

Kontakt:
hasan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

hasan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Právny asistent Bratislava
SAMUEL JAKABPrávny asistent Bratislava

Kontakt:
asistent@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický
– francúzsky

asistent@dolezalpartners.com
+421 245 529 779